Motion – 2018 / 0

År: 2018
Nummer: 0
Motionsställare: Eva Gelander, fullmäktig, Sinekka Gedda, fullmäktigesuppleant, och Cajsa Smith, hyresmedlem Ryssjan

Förvaltningsärende 7, Höjning av verksamhetsbidraget till Kvartersföreningarna

I flera år har verksamhetsbidraget till kvarteren legat på samma nivå. Pengarna används till att
ordna aktiviteter och träffar för kvarterets boende. Dessa stärker gemenskap, trivsel och grannkontakter.

Därför yrkar vi

att      summan per lägenhet ökas med 10%.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Verksamhetsbidraget uppgår idag till följande (per år):
• 20 kr per lägenhet
• 1 000 kr – grundbelopp per kvartersförening

Den totala kostnaden för verksamhetsbidraget har de senaste fem åren – i genomsnitt – varit
knappt 200 000 kr per år. Den senaste justeringen gjordes 2009 då bidraget per lägenhet höjdes
från 18 kr till 20 kr.

Styrelsen finner det rimligt att en justering av bidraget görs. Detta enligt ovanstående yrkande
och till följande belopp:
• 22 kr per lägenhet
• 1 100 kr – grundbelopp per kvartersförening

Den nya nivån på verksamhetsbidraget börjar gälla fr o m 2019-01-01.

Styrelsen anser därmed frågan besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att       anse motionen besvarad.