Motion – 2018 / 0

År: 2018
Nummer: 0
Motionsställare: Bertil Nyman, fullmäktig köande

Förvaltningsärende 6, Insamling av matavfall

Under de senaste 10 åren har SKB satsat på att göra våra hus mer och mer energisnåla. Numera
har energifrågorna accentuerats ytterligare. Ett exempel är insamling av matavfall.

Närmare 40 % av det som hamnar i soppåsarna är matavfall enligt Stockholm Vatten och Avfall.
Om matrester och potatisskal mm istället sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas
till biogas och biogödsel.

Det kan nämnas att ett ton rötat matavfall kan driva en biogasbil 125 mil.

Ett exempel på hur insamlingen kan ske finns hos Stockholmshems flerbostadshus vid
Bällstavägen i Beckomberga. Där samlas matavfall i en behållare och övrigt avfall i en annan behållare. Stockholm Vatten och Avfall stödjer insamlingen av matavfall och hämtar detta gratis.

Ett annat sätt är att sortera matavfall i en färgad påse och övrigt avfall i en påse med annan färg,
varefter dessa sorteras på avfallsanläggningen.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att     ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om ”Insamling av matavfall”

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen uppskattar och delar frågeställarens engagemang i miljöfrågor och insamling av matavfall
sker redan på flera håll i SKBs kvarter. Insamlingen sker genom något av följande system:

• Avfallskvarn (sker i ett trapphus i Bredäng samt i hela kvarteret Muddus).
• Sopsug, med särskilda matavfallsinkast (kvarteren Tant Gredelin, Tant Brun och
Kronogården på Norr och kvarteren Maltet och Kappseglingen på Söder).
• Bruna kärl; speciella kärl enbart avsedda för utsorterat matavfall förpackat i särskilda
bruna papperspåsar (detta sker i ett 15-tal fastigheter, både på Norr och Söder).
• I separat nedsänkt djupbehållare, särskilt avsedd för matavfall (kommer att placeras i
kvarteret Lillsjönäs i samband med nyproduktionen där).

SKB strävar efter att införa matafallsinsamling i så många kvarter som möjligt, där det inte
redan sker, främst genom utplacering av ”bruna kärl”. Vid förändring av avfallshanteringen till
nedsäkta djupbehållare eftersträvas alltid att även ha med en mindre behållare för matavfall, där
så är tekniskt möjligt. Båda dessa förändringar initieras antingen från de boende eller från den
lokala förvaltningsorganisationen.

Därutöver har Stockholms stad aviserat att matavfall kommer att kunna samlas i särskilda gröna påsar och hämtas med det vanliga hushållsavfallet. Den gröna påsen kommer sedan att
sorteras ut i en särskild sorteringsanläggning som håller på att produceras vid Fortums anläggning
Högdalenverket, där hushållsavfall förbränns. Systemet är inte i drift ännu.

Styrelsen anser att frågan redan är väl omhändertagen av föreningen.

Styrelsen anser därmed frågan besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att       anse motionen besvarad.