Motion – 2018 / 0

År: 2018
Nummer: 0
Motionsställare: Gunilla Carlsson Kendall, hyresmedlem Kampementsbacken

Förvaltningsärende 5, Uppfyll SKB-s miljöplans mål om tillgång till bilpool

SKB har i sin miljöplan för 2015-2019 skrivit in miljömål om hållbara transporter. Detta miljömål
är en del av en hållbarhetsplan för hela verksamheten. Att tänka långsiktigt och ta gemensamt
ansvar för att förbättra tillvaron är en del av den kooperativa idén, enligt hemsidan:

”För SKB handlar hållbarhet om att ta ansvar utöver vad lagen kräver. SKB har tidigare profilerat
sig inom miljö- och energiområdet och har under många år arbetat utifrån en miljöplan.
har en hållbarhetsplan med mål och riktlinjer på en övergripande nivå. Den är integrerad med
SKBs långsiktiga mål och strategier, eftersom hållbarhetsarbetet är en naturlig del inom hela
verksamheten”.

Ett av målen som satts upp är att boende ska kunna nyttja bilpool i närheten av boendet. Under
hösten har undertecknad, som varit medlem i en bilpool under många år (och ännu längre
i SKB), uppmuntrat SKB att hyra ut en parkeringsplats till en bilpool i närheten av det kvarter
där vi har vårt boende. Förhoppningen är att uthyrning av en parkeringsplats för bilpool skulle
underlätta både för de boende som redan använder sig av bilpool (såsom undertecknad) samt
skapa ökat intresse bland dem ännu ej gör det. Detta vore ett konkret steg för att leva upp till
föreningens hållbarhetsplan och miljömål.

Kvartersrådet har uttryckt en oro för att en bilpool skulle leda till nedskräpning på parkeringsplatsen och att parkeringsplatserna inte skulle vara av rätt storlek. Från förvaltningens sida har man framfört att ett problem är att bilpoolen kräver ett individuellt medlemskap och ett annat att företaget ifråga är kommersiellt och inte ger en speciell rabatt till föreningens medlemmar.
Detta har, enligt kommunikation med Claes Göthman på Förvaltningsavdelningen omöjliggjort
ett samarbete med aktören vi diskuterat, som är den största i Sverige.

I samband med denna diskussion gjordes dock en snabb enkät i husen som angav att åtminstone två familjer redan var medlemmar i samma bilpool och skulle vara intresserade av denna möjlighet. Förvaltningen har, som svar till enkäten, angett att två familjer inte var tillräckligt stort
intresse men har inte kunnat ge besked om vad som vore ett tillräckligt antal.

Dessa argument är svåra att förstå om de jämförs med alternativet. Att äga en egen bil, med en
egen parkeringsplats, är också ett individuellt ägande utan speciella rabatter. Likaså gagnar en
privat parkeringsplats endast en medlem, medan bilpoolsplats i detta fall redan från start skulle
vara till nytta för två familjer – och på sikt kan bli det för många fler. Det verkar därför underligt
att antalet familjer, eller det individuella medlemskapet i bilpoolen i sig, skulle vara ett argument
mot att hyra ut en parkeringsplats till en bilpool.

Brist på parkeringsplatser har inte anförts som ett problem, då det brukar finnas lediga platser.
Det fanns under hösten flera lediga parkeringsplatser i området och en möjlighet att nyttja en
av SKB-s serviceplatser, som sällan används, diskuterades. Avgiften för utomhusparkering är
antagligen en av de lägsta i stadsdelen (Östermalm) och flera bilägare har enligt uppgift från
förvaltningen flera platser. Det verkar därför rimligt att upplåta en plats för ett ändamål som
både är en av prioriteringarna i miljöplanen samt direkt skulle gagna flera boende i området.
Man kan tänka sig att ytterligare medlemmar på sikt skulle dra nytta av bilpoolen, om den fanns
lätt tillgänglig. Intresse för bilpool kan byggas både genom dess närvaro på parkeringen, samt
genom information till de boende. Genom att agera proaktivt och introducera bilpoolsplatser
kan föreningen bidra till etablering och tillväxt av hållbara transportsätt.

 

Utblick/Bakgrund
I en avhandling från Lunds Tekniska Högskola: Michael Johansson: ”Hållbar mobilitet – Miljöstrategiska effekter på grönytor och ekosystemtjänster i samband med urbana förtätningsprocesser” skriver författaren:

”För att en bilpool överhuvudtaget ska vara ett alternativ för resenären bör det finnas bilar
tillgängliga i närheten. Bilpoolsföretagens utbud och arrangemang varierar beroende på affärsmodell
och specifik tjänst som erbjuds, men normalt erbjuds ofta en ny miljöbils-flotta. Oavsett
bildelningssystem är proceduren mer eller mindre densamma för användande av tjänsten.

Bilarna bokas innan användning, och medlemmarna hämtar och lämnar därefter bilarna själva.
Varje individuell användning faktureras till en månadsräkning, baserad på hur många timmar
bilen använts, och hur många kilometer som körts. Kostnaden varierar också med typ av bil och
vilken tidpunkt den använts (Falke & Troedsson, 2008).

 

Det har visat sig att personer som går från att äga en egen bil till att delta i en bilpool oftast
sparar mycket pengar (Gröna bilister, 2016). Förutom den ekonomiska aspekten är syftet med
bilpool även att minska antalet bilar på vägarna (Calvo et al, 2004). Enligt en studie som omfattande sex europeiska och tre amerikanska städer ersätter till exempel en bilpoolsbil cirka 7 bilar (IEA, 2009). Erfarenheter från Europa visar att upp mot 50 % av de boende har anslutit sig till
bilpooler i nya stadsdelar som har planerats för att göra bilpooler attraktiva (Berg, 2011).” s.72.

”Genom att prioritera god tillgänglighet för hållbara trafikslag, och att ge dessa god framkomlighet
ökar tillgängligheten samt leder till att fler väljer att gå, cykla, åka kollektivtrafik och taxi samt nyttja bilpooler. Parkering kan således stödja hållbar samhällsplanering med fokus på
transporter.” under Slutsatser s 232.

Vägverket skriver i sin broschyr om ”hållbara råd för bilpooler ” bland annat:

”Bilpool är en egen nisch – hyrbil till självbetjäning – och ligger på många sätt i gränslandet
mellan hyrbil, egen bil och lånad bil. Bilpool är ett komplement till övriga färdmedel och fungerar
när man klarar sina dagliga resor med annat än bil. För privatpersoner handlar det om att
kunna ta sig till arbete eller skola med kollektivtrafik, på cykel eller till fots. Normalt brukar hushåll
som kör mindre än 1100 mil per år vinna ekonomiskt på att gå med i bilpool. Då bokning och
prissättning sätter en prislapp på varje resa nyttjas bilen då den är som bäst. Följden blir ett mer
effektivt resande. Den som går med i bilpool minskar sin bilkörning och i stället ökar resandet
med cykel, taxi och kollektivtrafik.”

”Man kan arbeta med bilpooler på flera sätt men med samma mål. Bilpooler behöver etableras
på varje (återstående) större ort, men behöver framför allt växa till stabila och professionella
verksamheter. De föreningsdrivna, kooperativa poolerna tillhandahåller bilar till en lägre kostnad
och fyller en bra funktion, men har troligen inte möjligheter att bli stora aktörer i sammanhanget.
Den stora delen av landets potentiella kunder vill sannolikt ha en komplett tjänst från en
kommersiell leverantör’’

Det finns stora fördelar både på ett samhällsplan och på ett individuellt plan att tillgängligheten
till bilpool ökar. Vägverket pekar på fördelarna med en stor kommersiell aktör för brukarna när
det gäller arbetsinsats. I en stor bilpool har man dessutom tillgång till bilpoolsbilar på många
håll i landet, som lätt kan kombineras med en tågresa exempelvis.

Sammanfattningsvis:
• För att en bilpool överhuvudtaget ska vara ett alternativ för resenären bör det finnas
bilar tillgängliga i närheten.
• Genom att prioritera god tillgänglighet leder detta till att fler väljer miljömässigt
hållbara lösningar som till exempel att nyttja bilpooler.
• En bilpools-plats ersätter 7 bilar och uppemot 50 % av boende i områden som
planeras för att göra bilpooler attraktiva ansluter sig till den.
• Då användandet av bilar i en bilpool kommer med en tydlig prislapp nyttjas den när
den fungerar som bäst, och inte i transporter som lätt kan göras med kollektivtrafik.
• En bilist som kör mindre än 1100 mil om året vinner ekonomiskt på att vara medlem
i en bilpool.
• En komplett tjänst från en stor kommersiell aktör föredras troligtvis av många
potentiella kunder då det ökar tillgänglighet och flexibilitet.
• Bilpoolsbilar hos en stor kommersiell aktör är nya bilar utrustade med den
modernaste tekniken.
• Det är ofta genom det goda exemplets makt som hållbar utveckling uppnås.

Jag yrkar
att      föreningsstämman beslutar att
1. Att miljömålet avseende tillgänglighet till plats för bilpool i närheten ska genomföras under
den period SKB-s miljöplan gäller.
2. Att bilpoolsplatser inrättas på föreningens parkeringsplatser för att uppnå föreningens ambitioner
om att ligga i framkant av utvecklingen. Ett förslag är att starta med att inrätta dem där
medlemmar uttrycker önskemål om det, med en långsiktig ambition att öka bilpoolsanvändet i
föreningen till förmån för de miljövinster detta innebär.
3. Att föreningens medlemmar som inte är bilägare också anses att rätt att ha tillgång till den yta
som upptas av bilparkering i anslutning till fastigheten på samma villkor som bilägare. Om detta
innebär önskemål om att det finns utrymme för bilpool ska den önskan behandlas likställt med
bilägares önskemål om utrymme för sin privata bil. Ett konkret förslag är att boende som önskar
tillgång till bilpoolsplats också kan ställa sig i parkeringskö och att det önskemålet tillgodoses
när den köande medlemmen kommer fram i kön. Detta för att successivt skapa förutsättningar
för en mer hållbar mobilitet, både i linje med föreningens ambitioner likväl som de långsiktiga
miljömål som samhället har att ställa om till.
4. Att föreningen kan inrätta platser på försök om motståndet är starkt från bilägarna. Som
framgår av ovanstående forskningsrapporter ökar användningen av bilpool om planeringen
gynnar tillgången.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen ser positivt till den delningsekonomi som nu blir allt vanligare. Att öka nyttjandegraden
på exempelvis bilar är något som ligger i tiden, och styrelsen ställer sig positiv till att
undersöka möjligheterna att underlätta för att SKBs medlemmar i större utsträckning ansluter
sig till bilpooler genom att göra en undersökning av vilka samverkansmöjligheter som kan
finnas.

De parkeringsplater som SKB har är till för de boende i kvarteret. Finns det outhyrda p-platser
och ingen kö så kan dessa platser hyras ut till andra medlemmar i föreningen och efter det
även till personer som inte är medlemmar. Genom att samverka med en eller flerabilpooler
kan SKB bidra till att fler av föreningens medlemmar, både boende och köande kan leva mer
resurseffektivt.

Styrelsen föreslår därför att SKB genomför en marknadskartläggning för att se om någon eller
några bilpoolsföretag kan erbjuda föreningens medlemmar bilpool utan att det blir belastande
för föreningens administration eller ekonomi.

Styrelsen föreslår att kvartersråd i kvarter med många boende som är intresserade av bilpool
tar en direktkontakt med SKB och tillsammans tittar på hur en park eringslösning kan se ut för en bilpool. Styrelsen ställer sig mycket positiv till att skapa möjligheter för fler bilpooler
och en alltmer växande delningsekonomi också för att det gynnar både boende och köande medlemmar.

Styrelsen anser därmed frågan besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att       anse motionen besvarad.