Motion – 2018 / 0

År: 2018
Nummer: 0
Motionsställare: Anders Syrén, fullmäktig Grundläggaren

Förvaltningsärende 4, Trähus framtidens klimatsmarta bygge

Att bygga flerfamiljshus i trä torde definitivt vara framtidens melodi i vårt skogrika land. Till
skillnad mot forna brandfarliga trähus så byggs de nya husen med kompakta träblock som står
emot brand bättre än andra husbyggen. Ur klimatsynpunkt slår de det mesta.

Ett nybildat företag är ETC Bygg som redan erhållit markanvisning i Västerås. Det unika med
ETC Bygg är att det är ett projekt som startats med syfte att bygga hyreshus utan vinstjakt, utan
miljöförstöring och med lägre hyror. Gå in på www.etc.se/etc-bygg så får ni all information om
hur det är tänkt och vad som händer i nuläget.

Jag anser att ETC Bygg ligger helt i linje med SKBs ideologi. SKBs styrelse bör absolut ta
kontakt med ETC Bygg för att utröna eventuellt framtida samarbete.

Jag föreslår stämman besluta

att       styrelsen tar kontakt med ETC Bygg för eventuellt samarbete.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Vid varje tillfälle som projektering av ett nybyggnads- eller ombyggnadsprojekt startar gör SKB
en analys om vad som är lämpligt och hur projektet ska genomföras. Analysen baseras på SKBs
kvalitets- och miljöpolicy, där ett av kriterierna är att bygga klimatsmart med god kvalitet till
rätt pris. Vi skapar rum för gott – och alla.

Trä som material har på senare år kommit att bli allt vanligare vid byggande av flerbostadshus,
och SKB följer intresserat denna utveckling av trähusbyggande. Eftersom den moderna trähusbyggnadstekniken är relativt ny och under fortlöpande utveckling avvaktar vi en objektiv utvärdering och resultat från den byggnation som nu pågår. Som evighetsförvaltare måste vi vara säkra på att vi bygger bra hus med både god boendemiljö och långsiktigt god förvaltningsekonomi.

På dagens byggmarknad finns många professionella aktörer i olika storlekar med lång erfarenhet
av bostadsproduktion. SKB har som återkommande beställare möjlighet att bjuda in och välja
bland alla dessa kvalificerade företag.

Styrelsen anser därmed frågan besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att      anse motionen besvarad.