Motion – 2018 / 0

År: 2018
Nummer: 0
Motionsställare: Mats Heinerud, hyresmedlem Rågen-Axet

Förvaltningsärende 3, Kvartersråden och den lokala demokratin

SKB som organisation är byggd på en solid grundmurad demokrati. Har en lång demokratisk
tradition, en organisation som alla medlemmar skall kunna vara delaktiga i.
Kvartersråden startade på slutet av 80-talet. Jag var en av dom som startade vår lokala kvartersrådsverksamhet tillsammans med Kartan-Skalan. Det var en bra tid när hyresmedlemmarna blev nöjda med att få lokal demokrati på hemmaplan. Innan kvartersråden startade var den enda lokala demokrati som fanns, en vald fullmäktigeledamot. Det var jag som var fullmäktigeledamot i Rågen-Axet. De nybildade kvartersråden blev ett stort lyft för oss hyresmedlemmar i vårt boende.

Ingenting bra har evighetsgaranti. Demokrati måste alltid försvaras. Kvartersråden och fullmäktigeledamöterna är kontaktlänk mellan medlemmar och SKBs förvaltning. Det är en mycket bra ordning.

Nu, idag finns det flera kvartersråd som tyvärr fungerar mycket dålig. Kvartersråd som finns
som namnlistor i portarna. Namnlistor utan kontaktuppgifter. Om du vill nå någon av medlemmarna får du knacka dörr. Kontaktuppgifter på listan i porten är ytterst önskvärt. Kvartersrådet med dess medlemmar visar sin närvaro några enstaka gånger per år.

Det finns även Kvartersråd som inte klarar att fullfölja den enda skyldighet dom enligt SKBs
stadgar har: Att kalla hyresmedlemmarna till ordinarie medlemsmöte.

Informationsutbyte saknas idag i förvaltningsenheter där det finns Kvartersråd som endast
ger ingen eller mycket sporadisk information, om vad som händer i det som rör hyresmedlemmarna.
Hyresmedlemmar borde inte behöva söka sin information direkt från SKBs förvaltning.
Information som kvartersrådet borde delge sina hyresmedlemmar.
Kvartersrådspärmen är en utmärkt vägledning hur arbetet i kvartersrådet bör bedrivas men den
kanske behöver uppdateras.

Jag som mångårig hyresmedlem, mångårig fd fullmäktigeledamot vill se framåt med tillförsikt.
Se att SKB och medlemmarna tillsammans strävar åt rätt håll.

Kvartersråden behöver idag mer stöttning för att kunna fungera bra, fungera på ett tillfredställande
sätt för hyresmedlemmarna och SKB.

Den lokala kvartersrådsdemokratin bör snarast inventeras så att lämpliga åtgärder kan tas fram
där det behövs.

Vill lyfta fram de värdefulla utbildningar som tidigare gjordes för nya i kvartersrådet. Lyft fram
dem som en positiv introduktion för vad SKB står för. Medlemmar som varit med tidigare bör
snarast erbjudas uppdatering i SKB och få se vad som kan göras i kvartersrådsverksamheten.

SKB bör varje år utvärdera Kvartersrådens verksamhet för att där kunna se idéer till förbättringar
av verksamheten.

Jag vill se att SKB tar initiativ till att hjälpa kvartersråden fungera som Kvartersråd. Det är inte
bra när hyresmedlemmar måste vända sig till dem som varit med förut.

Yrkande
Yrkar att SKB skall ta fram en plan för att hjälpa alla Kvartersråd kunna fungera bra.
Fastställa en tidsplan för insatser som behövs. Dokumentera och redovisa hur detta arbete
fungerar.

PS
Detta yrkandet är ingen enkel fråga. Demokrati och inte minst föreningsdemokrati kräver
att frågan får mycket hög prioritet för hyresgästerna.
Visa oss alla att SKB demokratin ska vi vara stolta över och den vill värna.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB har idag kvartersråd i samtliga kvarter vilket vittnar om ett stort lokalt engagemang. De
boende som blir invalda åtar sig uppdraget på helt ideell basis, vilket medför att vissa kvarter
kan ha en mer aktiv verksamhet än andra. Kvartersrådet väljs av de boende på årsmötet och
uppdraget grundar sig på ett förtroende från dessa. Arbetet i kvartersrådet sker till största del
självständigt och den enda obligatorisk uppgiften är enligt stadgarna att kalla till det ordinarie
medlemsmötet.

Styrelsens uppfattning är att de allra flesta kvartersråd fungerar väl. Den enkätundersökning
som SKB vartannat år genomför ute i kvarteren visar också på ett högt förtroende för kvartersråden.
SKB erbjuder punktinsatser och vägledning om ett sådant behov skulle finnas. Utöver
detta sker löpande kontakt mellan kvartersråden och SKB. Förvaltare och fastighetsskötare
deltar vid kvartersrådens möten och SKB erbjuder varje år utbildning för nya representanter
i kvartersrådet samt en årlig kvartersrådsträff. Därutöver finns information på SKBs hemsida
samt i kvartersrådspärmen som är under uppdatering. Kvarteren får även stöd i att skapa sina
egna kvartershemsidor.

Styrelsen anser därmed frågan besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens nya förslag

att       anse motionen besvarad med uttalandet att arbetsgruppen som gör en översyn av den parlamentariska organisationen uppmanas att beakta motionens att-sats.