Motion – 2018 / 0

År: 2018
Nummer: 0
Motionsställare: Stellan Höglund, Anders Berglund, Sune Alsgren, Lars Månsson och Hannes Buckard, fullmäktigesuppleanter köande

Förvaltningsärende 1. Utvidgat geografiskt område vid byggande (Mälardalen)

Bakgrund
SKB letar ständigt efter nya möjligheter att anskaffa mark och bygga nya lägenheter. Stockholm
växer så det knakar och det blir svårare att hitta lämplig mark till rimlig kostnad. Samtidigt
växer hela Mälardalsområdet ihop med bättre kommunikationer som gör det möjligt att bo i
en närliggande ort/kommun och pendla in till Stockholm. Översyn har gjorts förut av liknande
idéer, men det kan vara dags att göra en grundlig utredning igen och med ett något utvidgat
geografiskt område. Vi tror att det finns ett behov från både köande och boende medlemmar att
kunna bli erbjudna lägenheter på lämpliga platser i Mälardalsregionen och samtidigt säkra att
SKB uppnår den maximala byggnadstakt som är rimlig för att föreningen långsiktigt ska växa
men också bibehålla en stadig ekonomisk grund.

Sammanfattning
Vi vill ge styrelsen i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns att bygga SKB-lägenheter i
närliggande orter/kommuner i Mälardalsregionen i syfte att uppnå långsiktig planerad byggnadstakt
samt möjliggöra en ökad rörlighet hos medlemmarna. Eftersom man kan förvänta sig
att det går att bygga till lägre kostnad i närliggande orter än i centrala Stockholm, kanske det till
och med går att öka byggnadstakten något.

Följande områden bör utredas:
– Vilka närliggande orter/kommuner har tillräckligt bra kommunikationer med Stockholm
för att det ska vara rimligt att bo där med arbetsplats i Stockholm?
– En marknadsundersökning bör genomföras för att verifiera att det finns ett intresse hos
föreningens medlemmar att kunna bo i närliggande orter.
– Går det att anskaffa mark på attraktiv plats i närheten av kollektivtrafikknutpunkt till en
rimlig kostnad?
– Går det snabbare/lättare att anskaffa erforderliga tillstånd för att uppföra nya lägenheter?
– Kan man förvänta sig att den totala kostnaden blir något lägre för att bygga och driva
ägenheter i närliggande orter/kommuner?

Bakomliggande tankar
Det finns ett antal möjligheter där det kan finnas ett intresse av att bo i en närliggande
ort/kommun.
– Pendlingstiden in till Stockholm är rimlig så att arbetet kan vara förlagt där samtidigt som
man kan bo i en närliggande ort.
– Man kan hitta ett arbete i en närliggande ort och därför vill bo där.
– Alla människor vill kanske inte bo i en storstad utan skulle föredra att bo i en mindre ort.
– Då man kan förvänta sig att den totala kostnaden för att bygga bostäder i närliggande
orter är lägre, kan det skapa möjligheter att öka byggnadstakten så att fler köande
medlemmar kan bli boende medlemmar.

Det finns säkert fler möjligheter än ovan nämnda. Styrelsen bör göra en marknadsundersökning
för att få en uppfattning av hur stort intresset är bland SKBs medlemmar.

SKBs styrelse har ett ansvar för att se till att föreningen vilar på en stadig ekonomisk grund.
I och med detta, går det inte att expandera för fort då bl.a. kapitalkostnaderna skulle skjuta i
höjden (inte minst om ränteläget skulle förändras drastiskt). Här krävs en väl avvägd strategi
för hur mycket föreningen mäktar med vad gäller nyproduktion. Om det går att uppföra nya lägenheter i närliggande orter till en relativt sett lägre kostnad än de som uppstår vid byggnation
i Stockholm, borde därför möjligheter finnas till att eventuellt öka byggnadstakten. Om inte,
ökar i alla fall möjligheterna till att uppnå de nyproduktionsmål som satts då fler möjligheter till
nybyggnation uppstår.

Vad gäller pendlingstid, har många idag rätt långa sådana trots att de bor i Stockholm och arbetar
i samma stad. Att pendla från Uppsala, Västerås, Strängnäs, Enköping, Norrtälje eller Nyköping
behöver inte innebära att pendlingstiden blir längre. Kollektivtrafiken har i de flesta fall blivit
mer effektiv och därför bör nyproduktion i närliggande orter förläggas i närheten av en kollektivtrafikknutpunkt.

Vad gäller kostnader för att anskaffa mark i närliggande orter har motionärerna begränsad kunskap.
Däremot talar det mesta för att de är lägre än i Stockholm. Rimligt vore också att anskaffning
av tillstånd för att bygga lägenheter är något billigare. Vidare borde också den processen gå
i raskare takt. Det överlåter motionärerna till styrelsen att utreda.

Vad gäller drift, inser motionärerna att det kan generera en något högre kostnad då det i vissa
fall blir något längre resor för av SKB anställd service- och underhållspersonal. Här kan man
dock ha ett öppet sinne för att finna på nya lösningar. Vissa arbeten kanske går att lägga ut på
entreprenad och de allra enklaste kanske kvartersrådet i det aktuella området själva kan utföra?
Med god planering kan resorna för anställd personal minimeras. I andra fall kan kostnaden bli
oförändrad eller till och med lägre beroende av det geografiska läget. Vissa kranskommuner ligger
i anslutning till redan uppförda fastigheter och där kanske det går att finna synergieffekter.

Vi yrkar
att     föreningsstämman beslutar att

styrelsen uppdras att utreda vilka möjligheter det finns att bygga SKB-lägenheter i
närliggande orter/kommuner i Mälardalsregionen i syfte att uppnå långsiktig
planerad byggnadstakt samt möjliggöra en ökad rörlighet hos medlemmarna.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKBs fullmäktige har på tidigare möten varit med och definierat vilka kommuner man anser
SKB ska prioritera att bygga bostäder i. Även de köande medlemmarna har tillfrågats om detta.
Styrelsen ser positivt på att medlemmarna engagerar sig i denna fråga. Bland annat utifrån denna
prioritering har SKBs styrelse nyligen antagit en ny vision som bland annat innebär att SKB
ska bidra till att regionen växer.

SKB försöker ständigt hitta möjligheter att bygga nya bostäder för sina medlemmar. Ett strukturerat
arbete med att erhålla markanvisningar pågår i Stockholm och i kringliggande kommuner.
Det pågår också en bredare analys som omfattar större delen av regionen. Den analysen ska slutligen
landa i riktlinjer som anger var SKB ska prioritera att söka mark för ny bostadsbebyggelse.

Styrelsen anser därmed frågan besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att      anse motionen besvarad.