Motion – 2018 / 5

År: 2018
Nummer: 5
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Verksamhet utanför stadgarnas ramar

I september kunde man på SKB:s hemsida och i SKB:s ”pressrum”
(www.mynewsdesk.com/se/skb-org) läsa att SKB har börjat samarbeta med Stiftelsen
Läxhjälpen.

SKB ger pengar så att tio elever i Husbygårdsskolan ska klara grundskolan.

Man gnuggar sig i ögonen och läser en gång till. Och häpnar.

VD Eva Nordström twittrar: ”Kan vi bidra till att några fler klarar skolan så ska vi göra det!”

Jaså? Är det vad SKB ska lägga pengarna på? Vad blir då nästa steg?

Den som är humanitärt inriktad kan väl känna sympati för detta. Men ska SKB ägna sig åt att
stötta personer i socioekonomiskt utsatta områden? Är det en del av SKB:s verksamhetsidé? Nej,
det är det inte. Och varför just dessa tio? Varför inte tjugo andra? Eller femtio ytterligare?

Förvaltningschefen Claes Göthman säger: ”Vi arbetar för Stockholmsregionens utveckling.” Nej,
det gör SKB inte. Vad SKB ska syssla med anges i stadgarnas ändamålsparagraf, § 2. Där är den
övergripande formuleringen ”att främja medlemmarnas ekonomiska intressen”. Det gör
man inte genom att ge pengar till några utvalda barn.

Och den övergripande formuleringen i § 2 konkretiseras genom en uppräkning i fem punkter,
där det talas om att ”förvärva äganderätt eller tomträtt till mark för bebyggelse och till bebyggda
fastigheter”, ”bedriva byggnadsverksamhet”, ”förvalta mark och byggnad” och ”teckna kollektiv
hemförsäkring”.

Det blir då ännu tydligare att stöd till personer i socioekonomiskt utsatta områden inte kan ingå
i SKB:s verksamhet. Samarbetet med Läxhjälpen måste alltså upphöra.

Eftersom det redan åligger styrelsen att följa stadgarna behövs det inget särskilt uppdrag om detta.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att     ge styrelsen i uppdrag att avbryta samarbetet med Stiftelsen Läxhjälpen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Stadgarnas formulering ”att främja medlemmarnas ekonomiska intressen” exemplifieras också
med en femte punkt i § 2. Där står, förutom de ovan uppräknade, ”bedriva sådan verksamhet
som står i samband med vad under 1–3 sägs”.

Styrelsens bevekelsegrunder för att främja Läxhjälpens arbete är dels att stadsdelen blir en
tryggare plats att vistas i med en fungerande skola och ungdomar som, genom läxhjälp, har
chans att studera vidare på gymnasiet och dels att SKB, genom detta stöd, visar att föreningen
tar ett samhällsansvar och inte bara bygger hus.

Via de hyresmedlemsenkäter som genomförs vet vi att boende i utsatta områden, bland annat
i Husby och Tensta där SKB har cirka 500 lägenheter (kvarteren Dovre, Drevinge, Järinge och
Dyvinge) upplever sin närmsta boendemiljö som mycket positiv, men att medlemmarna upplever
själva stadsdelarna som otrygga. Genom att aktivt arbeta i dessa stadsdelar med bland annat
läxhjälp och genom medlemskap i lokala fastighetsägarföreningar bidrar SKB till en positiv
samhällsutveckling. Detta bedömer styrelsen vara till fördel för SKBs medlemmar och främjar
deras ekonomiska intressen.

Genom att aktivt bidra till en bra samhällsutveckling visar SKB att föreningen även bidrar till
att bygga en hållbar stad, både socialt och miljömässigt. Detta gör föreningen mer intressant än
annars, bland annat vid bedömningen om vilka som ska ges markanvisningar, vilket i högsta grad
främjar medlemmarnas ekonomiska intressen.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att       avslå motionen.