Motion – 2018 / 4

År: 2018
Nummer: 4
Motionsställare: Anders Syrén, fullmäktig Grundläggaren

Bättre möjligheter för fullmäktige att fullgöra sina förpliktelser

SKB är en medlemsstyrd organisation, en kooperativ ekonomisk förening. Medlemmarna
väljer representanter till fullmäktige, och detta fullmäktige är SKB:s högsta beslutande organ.
Fullmäktigeledamöterna har ansvar för att granska verksamheten, välja styrelse och andra
samt behandla de förslag som styrelsen och medlemmarna kommer med. Det är ett tungt
ansvar som vilar på fullmäktigeledamöternas axlar. Men hur fungerar fullmäktiges arbete?

Många av SKB:s medlemmar är nöjda med att hyra en lägenhet eller stå i kö med chans att få
hyra en lägenhet vid behov. Men sedan flera år tillbaka har antalet motioner till föreningsstämman
visat att ett flertal medlemmar vill mer. De vill engagera sig i föreningen och bidra
till att utveckla den – som det är tänkt att fungera i en ekonomisk förening.

De olika förslag som ska behandlas vid stämman – alla motioner och ibland också förslag i
viktiga frågor från styrelsen – måste fullmäktigeledamöterna ha möjlighet att diskutera
igenom ordentligt innan de går till beslut, helt enkelt för att besluten ska bli så bra som
möjligt. Men den möjligheten existerar inte idag.

Det så kallade motionsmötet är inte obligatoriskt för vare sig styrelse eller fullmäktigeledamöter,
och det är få av dem som sedan ska fatta beslut på stämman som är med.
Därmed är den korta diskussionen vid mötet till mycket liten nytta.

Möjligheten till diskussion på föreningsstämman är också starkt begränsad genom att den
hålls en vardagskväll med given sluttid. Trots att inga pauser tas måste begränsning av
talartiden ske redan från början av diskussionen om motioner.

Detta är inte tillräckligt för att fullmäktige med stolthet ska kunna påstå att de sköter sina
förpliktelser att ordentligt behandla inkomna förslag. Det måste till fler möjligheter att
diskutera för såväl medlemmarna i stort som fullmäktige som grupp. Det är viktigt också
för att behålla de aktiva medlemmarnas intresse för SKB.

 

Jag föreslår stämman att besluta

att     ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp bestående av intresserade
medlemmar, såväl köande som boende, samt representanter för styrelsen som ska
utarbeta ett förslag om förbättrade möjligheter för fullmäktige att fullgöra sina
förpliktelser vilket sedan ska behandlas och beslutas vid föreningsstämman.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Frågan om föreningsstämmans längd och fullmäktiges möjlighet att förbereda sina beslut
har behandlats vid tidigare stämmor. Föreningsstämman har dock varje gång beslutat att
inte göra någon förändring.

Den nya hanteringen av inkommande ärenden till stämman har lett till en stor minskning
av det antal motioner som kommer att behandlas på årets föreningsstämma och tid för
diskussioner har därmed frigjorts. Dessutom bereds både fullmäktige och motionärer
möjlighet att diskutera motioner både vid ordinarie medlemsmöten och vid det så kallade
motionsmötet. Utöver dessa tillfällen bjuds fullmäktige in till den årliga fullmäktigedagen,
en heldag i november där möjlighet ges till diskussion och information. Vid sidan av detta
pågår även två utredningar avseende kommande stadgerevision, där representanter från
fullmäktige är delaktiga. Styrelsen anser att fullmäktige har goda möjligheter att fullgöra
sina förpliktelser och att det inte finns några behov för att tillsätta ytterligare en arbetsgrupp
som motionären föreslår.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens nya förslag

att          anse motionen besvarad med uttalandet att arbetsgruppen som gör en översyn av den parlamentariska organisationen uppmanas att beakta motionens att-sats.