Motion – 2018 / 3

År: 2018
Nummer: 3
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Motion från kvartersråd

Motioner har länge kunnat avlämnas från kvartersråd. I motionsdatabasen är de äldsta från
1992.

På SKB:s hemsida brukar det stå: ”Om en motion ska ställas från ett kvartersråd ska ni skicka
in ett protokoll, som visar att beslutet att ställa sig bakom motionen togs som ett majoritetsbeslut
vid ett kvartersrådsmöte. Alternativet är att samtliga medlemmar i kvartersrådet skriver
under motionen.”

Men i år säger SKB att man inte kommer att ange att någon motion är från ett kvartersråd
utan bara kommer att räkna upp dem som har skrivit under motionen. Anledningen uppges
vara att bara medlemmar har motionsrätt och att även icke-medlemmar kan ingå i
kvartersrådet.

Det är riktigt att endast medlemmar får avlämna motion. Därför är det viktigt att försäkra
sig om att en motion från ett kvartersråd stöds av en majoritet av de ledamöter i kvartersrådet
som är SKB-medlemmar, oavsett om de har deltagit i beslutet om motionen eller inte.
etta är också det enda som är nödvändigt utöver att kvartersrådet fattar beslut om att avlämna
motionen.

Om bara namnen på motionärerna räknas upp kan inte andra medlemmar veta att motionen
kommer från kvartersrådet. Därför behöver det kunna anges att en motion kommer från ett
kvartersråd.

Eftersom motion från kvartersråd inte regleras i SKB:s stadgar behövs det kompletterande
bestämmelser för sådan motion.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar
att      som krav för att en motion ska anges komma från ett kvartersråd fastställa:
1. att det finns ett protokollfört beslut om att kvartersrådet står bakom motionen,
2. att mer än hälften av samtliga SKB-medlemmar i kvartersrådet står bakom
motionen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Rätten att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma är exklusiv för föreningens
medlemmar. Detta framgår av både lagen om ekonomiska föreningar och SKBs stadgar.
Kvartersråden i SKB är, enligt stadgarna, organ för samråd och information. Enligt gällande
stadgar har de ingen beslutande funktion, i föreningsrättslig mening. Beslut av ett kvartersråd
är, enligt stadgarna, inte bindande för föreningen, styrelsen eller föreningsstämman.

Motionärens yrkande förutsätter att kvartersråden genom stadgeändring ges en beslutande
funktion. Motionen innehåller dock inget förslag i denna del. Kompletterande bestämmelser
i enlighet med motionen skulle således strida mot SKBs stadgar. Motionen bör därför avslås
redan på denna grund.

För övrigt är det styrelsens uppfattning att de föreslagna bestämmelserna inte fyller någon
unktion. Enligt gällande regelverk, lag och stadgar, finns det inget som hindrar att två eller
flera medlemmar går ihop och tillsammans begär att få ett ärende behandlat på en stämma.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att     avslå motionen.