Motion – 2018 / 2

År: 2018
Nummer: 2
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Kompetens och lämplighet som mötesordförande

För att demokratin vid ett möte ska fungera krävs att mötesordföranden agerar korrekt och
lämpligt. Vid senaste föreningsstämma agerade mötesordföranden felaktigt och olämpligt på
sådant sätt att det måste påtalas och föranleda åtgärder för att undvika en upprepning,
särskilt som den aktuella mötesordföranden har agerat olämpligt även tidigare och vid
senaste stämma gjorde det mer flagrant.

Mötesordföranden
– modifierade ett framfört yrkande utan att tillfråga förslagsställaren
– misstolkade ett tydligt skriftligt inlämnat yrkande
– behandlade ett ändringsyrkande som ett tilläggsyrkande vid två tillfällen
– frångick vid fyra tillfällen normal praxis att låta motionären få ordet först vid debatt om en
motion; tre, två, en respektive två talare fick ordet före motionären
– lät en talare tala i ordningsfråga utan att det var en ordningsfråga
– framförde ett yrkande i en sakfråga
– framförde påståenden i sak som det är styrelsens uppgift att framföra
– tolkade ett förslag i enlighet med styrelsens uppfattning trots att frågan gällde denna
tolkning
– försummade att ta upp ett styrelseförslag till beslut (förslaget att överlämna de så kallade
förvaltningsfrågorna till styrelse och VD).

Ytterligare anmärkningar finns – se utförligare noteringar i redogörelsen för stämman 2017
på SKB Segelbåtens hemsida, www.skbsegelbaten.se/skb/st17.htm.

Jag utgår från att valberedningen drar slutsatser av detta, men för säkerhets skull yrkar jag
att föreningsstämman beslutar

att      ge valberedningen i uppdrag att vid förslag på mötesordförande försäkra sig om att
krav på kompetens och lämplighet för uppdraget är uppfyllda, särskilt krav på
opartiskhet.

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Föreningsstämman utser årligen SKBs valberedning. Valberedningens uppdrag är bland
annat, enligt stadgarnas §37, att till nästkommande ordinarie föreningsstämma framlägga
förslag på kandidater till de uppdrag, till vilka innehavare ska väljas. Valberedningen föreslår
mötesordförande för föreningsstämman. Fullmäktige får, om så önskas, föreslå föreningsstämman
att välja annan person än den valberedningen förordat. En utgångspunkt i en valberednings
arbete är alltid att man lägger fram förslag på den person som man anser har bäst
kompetens och lämplighet för uppdraget som mötesordförande på föreningsstämman.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att    anse motionen besvarad.

 

Valberedningens utlåtande över motion 2

Valberedningen delar inte den kritik som motionären framför mot stämmoordföranden.
Vi har ett starkt förtroende för stämmans ordförande och anser att tidigare årsmöten
genomförts på ett sakligt och korrekt sätt.

Självklart är det valberedningens uppgift att försäkra sig om att mötesordföranden är
lämplig för uppgiften. I det ligger att krav och kompetens för uppdraget är uppfyllda.
Att behandla personliga påhopp på stämmoordföranden är inte en värdig uppgift för
stämman.

Vi föreslår stämman att med detta anse motionen kommenterad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att    anse motionen besvarad.