Motion – 2018 / 1

År: 2018
Nummer: 1
Motionsställare: Göran Lind, fullmäktig Maltet

Fullmäktiges beslutanderätt

Bakgrund:
Många sakfrågor genom åren har sin grund i kvarterens upplevda begränsning i sin rätt att
besluta om sakfrågor som rör kvarteret. För stora frågor som balkonger, inglasning med
mera, används en färdig rutin för hantera situationerna. På samma sätt bör små boende
frågor kunna hanteras och avslås/tillstyrkas av kvarteret i stället för ”långbänkas” av SKB’s
organisation.

På liknande sätt finns en irritation över att ses som hyresgäst när man är medlem i SKB.
Att lagkrav gör sakförhållande medför relationen ”hyresgäst” vs hyresvärd är en sak, men
en olustig känsla finns att SKB’s organisationen ser och jämför sig med ett bostadsföretag
och även i relationen till fullmäktige ser fullmäktige som ”hyresgäster” istället för högsta
beslutande församling i SKB.

Fullmäktige föreslås besluta:
# Att Fullmäktige beslutar att de är föreningens högst beslutande organ i enlighet med
stadgarna.
# Att innebörden ger rätten att behandla eller avvisa alla frågor.
# Att innebörden ger rätten att besluta om direktiv till organisationen om sakfrågor och
arbetssätt.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Av lagen om ekonomiska föreningar framgår att det är föreningsstämman som är
föreningens högsta beslutande organ. Detsamma gäller enligt SKBs stadgar. Att stämmans
befogenheter i SKB utövas av fullmäktige innebär inte att dessa övertagit stämmans status
som högsta beslutande organ. Ett beslut i enlighet med motionärens första att-sats skulle
således strida mot både gällande lag och SKBs stadgar.

När det gäller motionärens två andra att-satser är dessa mycket allmänt hållna och
dessutom formulerade på ett sätt som ger intryck av att föreningsstämmans kompetensområde
skulle vara både oreglerat och obegränsat. Så är dock inte fallet, vilket bland annat
innebär att det saknas förutsättningar för stämman att besluta och agera i enlighet med
innehållet i aktuella att-satser.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att      anse motionen besvarad