Motion – 2017 / 10

År: 2017
Nummer: 10
Motionsställare: Camila Ahlquist, kömedlem

Översyn av kösystemet

Låt SKB vara en del av lösningen på bostadsproblemet i Stockholm för unga.

För närvarande råder en obalans i tilldelning av lägenheter mellan boende och köande medlemmar till förmån för boende medlemmar som av naturliga skäl har länge kötid.

Den största förändringen av livssituationen är just när man flyttar till sitt första egna boende något som SKB borde aktiv stödja genom att förändra reglerna för att underlätta de ungas inträde på bostadsmarknaden.

Detta skulle kunna genomföras tex, genom att de boende som byter ”förlorar” kötid var gång De byter inom SKB.

Möjligheterna till en sådan förändring menar jag behöver genomarbetas genom att man tillsätter en arbetsgrupp som utformar moderna regler för köande som visar att SKB är en betydelsefull och framsynt aktör på Stockholms bostadsmarknad.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som utarbetar ett för­slag till förändring av köreglerna så att ett fungerande, rättvist och stabilt regelverk uppnås och kan träda i kraft

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 9 och 10

I grunden är SKBs turordningssystem rättvist och möjliggör en transparens i uthyrningen av föreningens lägenheter som tillmötesgår kravet på rättvisa och likhetsprincipen.

De flesta aktörer på bostadsmarknaden har i sina kösystem bestämmelser som reglerar hur man som bostadssökande får agera vad gäller intresseanmälningar, visningar, svar på erbju­ danden och boendetid innan byte får ske genom intern byteskö. SKB saknar helt den typen av regelverk. Turordningsrätten ger medlemmarna en oinskränkt rätt att göra obegränsat antal intresseanmälningar. Uteblivna svar eller ändrade svar på erbjudanden om att hyra lägenhet leder inte till några konsekvenser och intresseanmälningar för nya lägenheter kan göras omgående efter inflyttning.

Vid fullmäktigedagen i november 2016 redovisades konsekvenserna av tillämpningen av den oinskränkta turordningsrätten. Enligt styrelsens uppfattning leder den till en relativt sett hög omflyttning och onödigt höga administrativa kostnader. Dessutom är det vanligt förekommande att medlemmar med lång kötid vid upprepade tillfällen anmäler intresse för lägenheter som de sedan inte är intresserade av. Detta beteende innebär en uppenbar risk för att medlemmar med kortare kötid avstår från att göra intresseanmälan trots att de skulle ha goda chanser att få hyra en lägenhet. Vidare leder det till behov av omvisningar och vissa vakanshyreskostnader.

Att inrätta bestämmelser som reglerar hur man som medlem får agera inom uthyrningsprocessen och eventuella konsekvenser av att man flyttar inom SKB fordrar att stadgarna ändras. Förlust av kötid som motionärerna påtalar kan vara en konsekvens, men bosökspärr och regler som begränsar antal intresseanmälningar och visningserbjudanden är exempel på andra möjliga åtgärder för att åstadkomma det resultat motionärerna vill uppnå. Bibehållen turordning vid flytt inom SKB motverkar externbyten. Om flytt även inom SKB också skulle leda till förlust av kötid finns risk att antal externbyten ökar, vilket också bör beaktas.

Styrelsen instämmer med motionärernas uppfattning att det finns anledning att se på vilket sätt nuvarande turordningssystem ger konsekvenser för uthyrningen. Inför kommande stad­ geöversyn är det lämpligt att en arbetsgrupp tittar på i föregående stycke beskrivna frågeställ­ ningar och föreslår på vilket sätt stadgarna eventuellt behöver revideras.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift är att se över på vilket sätt nuvarande turordningssystem ger konsekvenser för uthyrningen och föreslå eventuella förslag till                 stadgeändringar,

att     anse motion 9 och motion 10 besvarade.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att       uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift är att se över på vilket sätt nuvarande turordningssystem ger konsekvenser för uthyrningen och föreslå eventuella förslag till                     stadgeändringar,

att       anse motion 9 och 10 besvarade.