Motion – 2017 / 9

År: 2017
Nummer: 9
Motionsställare: Gerhard Gammer, kömedlem

Översyn och vissa förändringar av turordningssystemet

Det jag i första hand vänder mig mot i turordningssystemet är den omständigheten att man behåller sin turordning helt intakt även efter det man blivit tilldelad en lägenhet.

Själva grundidén med en bostadskö i olika former måste väl, som namnet låter, vara att man ställer sig i en kö för att så småningom kunna få en bostad. Att tiden man har stått i en sådan kö är avgörande för tilldelningen finns inget att anmärka emot. När man väl har nått målet med sitt köande, dvs. har fått en lägenhet, är situationen en helt annan. Det kan ifrågasättas om man överhuvudtaget kan stå kvar i samma kö eller i stället måste ställa sig i en ny kö, t.ex. en byte­skö. Under alla omständigheter framstår det för mig som märkligt att man, även efter det man fått en lägenhet, får stå kvar i kön med precis samma turordning som tidigare utan någon som helst reduktion av sin kötid. Så vitt jag vet finns det många bostadsköer, främst kommunala, där man helt tappar sin kötid efter det man fått en lägenhet. Många andra köer har istället ett system där kötiden reduceras med några år.

Som situationen ser ut nu kan en person som idag blir medlem i SKB inte vara säker på att under sin livstid få en normalt eftertraktad lägenhet. På sikt kan detta vara förödande för medlemsutvecklingen i SKB. En annan konsekvens är att åldersfördelningen riskerar att bli alltmer sned och innerstadslägenheterna bebos av enbart äldre personer. En reducering av kötiden efter tilldelning av lägenhet skulle medföra den positiva effekten att bytesfrekvensen skulle minska till förmån för yngre sökande. Som det är nu frestas nog många att byta upp sig ett antal gånger till lägenheter som bara är mellanstationer till den lägenhet de egentligen vill ha. För den som har lång kötid är det ju bara att välja och vraka utan några konsekvenser vad gäller kötiden. En reducering av kötiden skulle säkerligen medföra att man tänker sig för innan man tackar ja till en lägenhet eller byter lägenhet. Detta medför automatiskt större chanser för personer med kortare kötid att få en bra lägenhet.

Sammanfattningsvis anser jag att SKBs turordningssystem i vissa delar är föråldrat och orättvist och bör förändras.

Jag hemställer därför att föreningsstämman beslutar

att tillsätta en utredning som skyndsamt tittar över turordningssystemet och härvid bl.a. tar upp ovan angiven frågeställning om reducering av kötid efter tilldelning av lägenhet. Även frågan om överföring av kötid mellan t.ex. familjemedlemmar kan härvid lämpligen belysas.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 9 och 10

I grunden är SKBs turordningssystem rättvist och möjliggör en transparens i uthyrningen av föreningens lägenheter som tillmötesgår kravet på rättvisa och likhetsprincipen.

De flesta aktörer på bostadsmarknaden har i sina kösystem bestämmelser som reglerar hur man som bostadssökande får agera vad gäller intresseanmälningar, visningar, svar på erbju­ danden och boendetid innan byte får ske genom intern byteskö. SKB saknar helt den typen av regelverk. Turordningsrätten ger medlemmarna en oinskränkt rätt att göra obegränsat antal intresseanmälningar. Uteblivna svar eller ändrade svar på erbjudanden om att hyra lägenhet leder inte till några konsekvenser och intresseanmälningar för nya lägenheter kan göras omgående efter inflyttning.

Vid fullmäktigedagen i november 2016 redovisades konsekvenserna av tillämpningen av den oinskränkta turordningsrätten. Enligt styrelsens uppfattning leder den till en relativt sett hög omflyttning och onödigt höga administrativa kostnader. Dessutom är det vanligt förekommande att medlemmar med lång kötid vid upprepade tillfällen anmäler intresse för lägenheter som de sedan inte är intresserade av. Detta beteende innebär en uppenbar risk för att medlemmar med kortare kötid avstår från att göra intresseanmälan trots att de skulle ha goda chanser att få hyra en lägenhet. Vidare leder det till behov av omvisningar och vissa vakanshyreskostnader.

Att inrätta bestämmelser som reglerar hur man som medlem får agera inom uthyrningsprocessen och eventuella konsekvenser av att man flyttar inom SKB fordrar att stadgarna ändras. Förlust av kötid som motionärerna påtalar kan vara en konsekvens, men bosökspärr och regler som begränsar antal intresseanmälningar och visningserbjudanden är exempel på andra möjliga åtgärder för att åstadkomma det resultat motionärerna vill uppnå. Bibehållen turordning vid flytt inom SKB motverkar externbyten. Om flytt även inom SKB också skulle leda till förlust av kötid finns risk att antal externbyten ökar, vilket också bör beaktas.

Styrelsen instämmer med motionärernas uppfattning att det finns anledning att se på vilket sätt nuvarande turordningssystem ger konsekvenser för uthyrningen. Inför kommande stad­ geöversyn är det lämpligt att en arbetsgrupp tittar på i föregående stycke beskrivna frågeställ­ ningar och föreslår på vilket sätt stadgarna eventuellt behöver revideras.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift är att se över på vilket sätt nuvarande turordningssystem ger konsekvenser för uthyrningen och föreslå eventuella förslag till                 stadgeändringar,

att     anse motion 9 och motion 10 besvarade.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att       uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift är att se över på vilket sätt nuvarande turordningssystem ger konsekvenser för uthyrningen och föreslå eventuella förslag till                     stadgeändringar,

att       anse motion 9 och 10 besvarade.