Motion – 2017 / 8

År: 2017
Nummer: 8
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Tekniska begränsningar av motionsrätten

På sidan Att skriva en motion på SKB:s hemsida och i en artikel på sidan 39 i Vi i SKB oktober 2016 står det att en motion ”ska” skickas ”i form av en Wordfil” – det står ”ska”.

Krävs det alltså att man är datorkunnig och har tillgång till dator och Word på jobbet eller köper dator och/eller programmet Microsoft Office, om man inte redan har det, för att man ska få motionera?

Nej, naturligtvis inte. Det finns inget sådant krav i lagen om ekonomiska föreningar eller SKB:s stadgar, utan det är en ogiltig begränsning av motionsrätten.

De krav som finns är att en motion ska vara skriftlig, skickas till styrelsen senast den 31 januari och vara undertecknad (och ha ett förslag som stämman kan besluta om). Det räcker alltså med ett papper.

Däremot är det en fördel för både SKB och motionären om motionen skickas in elektroniskt: Det blir mindre arbete för förvaltningen och mindre risk för fel, när motionstexten inte behöver skrivas in eller skannas in – för digital behöver ju texten bli för den fortsatta hanteringen.

Men elektroniskt behöver inte betyda Microsoft Word. Man kan skriva genom andra program, till exempel de enkla program som finns gratis i varje dator (som Notepad, Write och Wordpad). Text från dem (och andra ordbehandlare) kan lätt hämtas in till Word. Varför vill inte SKB ta emot sådan text?

Är detta en struntfråga? Nej, det handlar om villkoren för medlemsdemokratin.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att se till att informationstext om motioner inte innehåller ogiltiga tekniska begränsningar av motionsrätten.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

De flesta av SKBs medlemmar har tillgång till dator och väljer själva att skicka in sin motion digitalt. Som motionären påpekar är det en fördel både för SKB och motionären om motionen skickas in elektroniskt. SKB har dock aldrig avvisat en motion för att den skickas in i pappersformat eller via enklare gratisprogram. Så är det än idag.

För att klargöra ståndpunkten att SKB inte avvisar motioner i pappersformat har skrivningen på hemsidan ändrats till ”bör” i stället för ”ska”. ”Motionen bör skickas digitalt till SKB i form av en Wordfil”.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att        anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att      anse motionen besvarad.