Motion – 2017 / 7

År: 2017
Nummer: 7
Motionsställare: Tomas Linderstål, fullmäktigesuppleant köande, och Bertil Nyman, fullmäktig köande

Angående arbetsordning för val av köandes fullmäktigerepresentanter

Val till SKB:s fullmäktige regleras av bestämmelser i stadgarna. Där anges hur beräkningen av antal fullmäktigeledamöter för boende respektive köande skall gå till, men inget övrigt om hur valet skall gå till.

De idag 64 valkretsarna för boende utgörs av de olika kvartersråden, varav 25 st. har mindre än 100 medlemmar vardera, 31 st. har 100–200 medlemmar och 8 valkretsar har fler än 200 med­ lemmar. Inom varje sådan valkrets är man dessutom grannar med möjlighet till förhållandevis god kännedom om varandra, vilket är en bra förutsättning till relevanta val med god acceptans.

För köande finns en enda valkrets med ca 80 000 medlemmar. I och med att de allra flesta av dessa är okända för varandra finns heller inte några egentliga förutsättningar till en väl förankrad nomineringsprocess.

För att minska anonymiteten inom gruppen köande och öka motivationen för köande att engagera sig som fullmäktigeledamöter har köandes nuvarande fullmäktigegrupp under våren 2017 påbörjat ett särskilt arbete – detta sagt bara som en upplysning i sammanhanget.

Hittillsvarande arbete med att ta fram förslag till köandes fullmäktigeledamöter har skett på ett förtjänstfullt och oklanderligt vis, men utan ledning av någon skriftlig eller muntlig arbetsordning, vilket är en formell brist, som samtidigt innebär en något oklar legitimitet för nomineringsarbetet.

Ett beslut om att det skall finnas en arbetsordning för köandes nomineringsprocess är av sådan dignitet att det bör skrivas in i stadgarna. Utformning av och beslut om den konkreta arbetsord­ ningens innehåll skall naturligtvis därefter vara en fråga för köande medlemmars årsmöte.

Beslut om stadgeändring skall tas på två av varandra följande föreningsstämmor. Kommande årsmöte för köande medlemmar är den 11 maj 2017 medan kommande föreningsstämma är den 1 juni 2017. För att inte onödigtvis försena införandet av en arbetsordning för köandes nomineringsprocess kan beslut om en stadgeändring i frågan kombineras med ett interimistiskt beslut om tillämpning i avvaktan på en stadgeändring.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att en bestämmelse om en arbetsordning för köandes val av fullmäktigeledamöter läggs till SKB:s stadgar i samband med kommande stadgerevision

att beslutet om en arbetsordning tillämpas interimistiskt i avvaktan på en stadgeändring

att köandes ordinarie medlemsmöte beslutar om arbetsordningen i avvaktan på en stadgeändring

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 6 och 7

Vid förra årets föreningsstämma behandlades ett ärende (motion 5) som anknyter till de frågor de båda motionerna här tar upp. Styrelsen delar uppfattningen att köandes nomineringsprocessmåste vara tydlig och att det bör finnas en valberedning som förbereder val av köandes full mäktige. I sitt utlåtande över förra årets motion 5 sade styrelsen att motionens förslag kommer att tas i beaktande vid den då kommande men numera pågående stadgerevisionen. Detta gäller fortfarande och även dessa motioners förslag om att reglera frågan i stadgarna kommer alltså att tas i beaktande vid stadgerevisionen. Något förslag till ändrade stadgar kommer dock inte att behandlas vid 2017 års föreningsstämma.

Då motion 6 inte innehåller något förslag till arbetsordning kan stämman heller inte fatta ett inte rimistiskt beslut om en arbetsordning som ska tillämpas tills vidare, i avvaktan på en stadgeänd ring. Vidare förhåller det sig så, enligt § 15 SKB:s stadgar, att medlemmarna på ett medlemsmöte inte kan fatta beslut som är bindande för föreningen, styrelsen eller föreningsstämman. Undantag görs i bestämmelsen för sådana valärenden som anges i § 18. Fråga om arbetsordning är dock inte ett valärende. De köande medlemmar som deltar i köandes årliga medlemsmöte kan alltså inte, med för icke närvarande köande medlemmar bindande verkan, fatta beslut om en arbetsordning.

Även om det alltså för närvarande inte finns förutsättningar för en mera formell nomineringspro­cess såvitt gäller köandes fullmäktige anser styrelsen att det initiativ som köandes nuvarande full­mäktigegrupp tagit är mycket värdefullt och bör tas tillvara. Enligt stadgarna § 16 är det styrelsen som förbereder och kallar till det ordinarie medlemsmötet för kömedlemmar. Styrelsen förslår därför ett interimistiskt förfarande som innebär att köande fullmäktige fortsätter sitt arbete och tar fram förslag till arbetsordning som styrelsen sedan fastställer. Denna ordning skulle kunna gälla till dess att SKB genom stadgeändring antagit nya regler om köandes nomineringsprocess.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     anse första och andra att­-satserna i motion 6 och motion 7  besvarade

att     avslå tredje att-­satsen i motion 7.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att      anse första och andra att-satserna i motion 7 för besvarade

att      avslå tredje att-satsen i motion 7.