Motion – 2017 / 6

År: 2017
Nummer: 6
Motionsställare: Åsa Janlöv, fullmäktig köande

Arbetsordning för beredning inför val av köandes fullmäktigerepresentanter

Val till SKB:s fullmäktige regleras av bestämmelser i stadgarna. Där anges hur beräkningen av antal fullmäktigeledamöter för köande skall gå till. Hittillsvarande arbete med att ta fram förslag till köandes fullmäktigeledamöter har skett på ett som sagts bra sätt men utan ledning av en skriftlig arbetsordning vilket kan vara en brist.

Det bör i stadgarna finnas en arbetsordning för köandes nomineringsprocess. Utformning av och beslut om en konkret arbetsordnings innehåll blir därefter en fråga för köande medlemmars årsmöte.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att en inskrivning, om att en arbetsordning ska finnas för köandes val av fullmäktige ledamöter, läggs till SKB:s stadgar i kommande stadgerevision.

att beslut om en arbetsordning tillämpas interimistiskt i avvaktan på en stadgeändring.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 6 och 7

Vid förra årets föreningsstämma behandlades ett ärende (motion 5) som anknyter till de frågor de båda motionerna här tar upp. Styrelsen delar uppfattningen att köandes nomineringsprocessmåste vara tydlig och att det bör finnas en valberedning som förbereder val av köandes full mäktige. I sitt utlåtande över förra årets motion 5 sade styrelsen att motionens förslag kommer att tas i beaktande vid den då kommande men numera pågående stadgerevisionen. Detta gäller fortfarande och även dessa motioners förslag om att reglera frågan i stadgarna kommer alltså att tas i beaktande vid stadgerevisionen. Något förslag till ändrade stadgar kommer dock inte att behandlas vid 2017 års föreningsstämma.

Då motion 6 inte innehåller något förslag till arbetsordning kan stämman heller inte fatta ett interimistiskt beslut om en arbetsordning som ska tillämpas tills vidare, i avvaktan på en stadgeänd­ring. Vidare förhåller det sig så, enligt § 15 SKB:s stadgar, att medlemmarna på ett medlemsmöte inte kan fatta beslut som är bindande för föreningen, styrelsen eller föreningsstämman. Undantag görs i bestämmelsen för sådana valärenden som anges i § 18. Fråga om arbetsordning är dock inte ett valärende. De köande medlemmar som deltar i köandes årliga medlemsmöte kan alltså inte, med för icke närvarande köande medlemmar bindande verkan, fatta beslut om en arbetsordning.

Även om det alltså för närvarande inte finns förutsättningar för en mera formell nomineringspro­cess såvitt gäller köandes fullmäktige anser styrelsen att det initiativ som köandes nuvarande full­mäktigegrupp tagit är mycket värdefullt och bör tas tillvara. Enligt stadgarna § 16 är det styrelsen som förbereder och kallar till det ordinarie medlemsmötet för kömedlemmar. Styrelsen förslår därför ett interimistiskt förfarande som innebär att köande fullmäktige fortsätter sitt arbete och tar fram förslag till arbetsordning som styrelsen sedan fastställer. Denna ordning skulle kunna gälla till dess att SKB genom stadgeändring antagit nya regler om köandes nomineringsprocess.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     anse första och andra att-­satserna i motion 6 och motion 7  besvarade

att     avslå tredje att-­satsen i motion 7.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att       anse motion 6 besvarad.