Motion – 2017 / 4

År: 2017
Nummer: 4
Motionsställare: Tomas Linderstål, fullmäktigesuppleant köande

Angående uppdelning av vissa ärenden i motioner respektive förvaltningsfrågor

Historiskt har en mycket stor mängd motioner lämnats in till den årliga föreningsstämman. Motionernas innehåll har uppvisat en stor variation från principiella och övergripande frågor av generell natur till mer detaljinriktade ärenden med bäring på specifika sakfrågor och/eller enskilda fastigheter och förhållanden.

I samband med årsstämman 2016 föreslog styrelsen att den stora mängden motionsförslag beroende på art och innehåll skulle delas in i motioner respektive förvaltningsfrågor. Den extra föreningsstämman den 20 juni 2016 beslutade att godkänna denna uppdelning. Motionerna behandlades på sedvanligt sätt och förvaltningsärendena redovisades därefter till förenings­ stämman för kännedom.

Då det inte är otroligt att kommande års motionerande kommer att uppvisa samma tendens till variation och mångfald och då beslutet att godkänna uppdelningen av ärendena i motioner resp. förvaltningsfrågor enbart avsåg 2016 års motioner kan det finnas anledning att fatta ett mer långsiktigt beslut i frågan.

Avsikten med denna motion är att säkra rimliga arbetsförhållanden för föreningsstämman och göra så att de beslut stämman fattar begränsas till övergripande frågor inom stämmans kompe­ tensområde, medan mer detaljinriktade och operativa frågor lämnas till styrelsen att hantera och besluta om.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att den principiella uppdelning av ärenden till föreningsstämman i motioner resp. förvaltningsfrågor, som den extra föreningsstämman beslutade om den 20 juni 2016 skall fortsätta att gälla tills vidare

att uppdra till styrelsen att närmare beskriva, definiera och tillämpa principerna för en sådan uppdelning

att förvaltningsfrågorna och deras behandling skall redovisas till föreningsstämman för kännedom

 

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen har redogjort för sitt synsätt och ställningstagande i denna fråga i utlåtande över motion 1.

Styrelsen konstaterar att motionären delar styrelsens syn på indelning av i motioner respek­tive frågor om styrelsens förvaltning av SKB. Motioner behandlas vid föreningsstämman och förvaltningsfrågor överlämnas till styrelsen att hantera och besluta om.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att         bifalla motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att       bifalla motionen.