Motion – 2017 / 3

År: 2017
Nummer: 3
Motionsställare: Anders Syrén, fullmäktig Grundläggaren

Bättre föreningsstämmor

Endast ett fåtal av fullmäktigeledamöterna deltar i debatten på föreningsstämmorna. Kanske inte så konstigt med tanke på att tiden är knapp men motionerna många. Begränsad talar­tid sätter ytterligare press på osäkra ledamöter vilket gör att de avstår. Beklagligt är även att styrelsen med ytterst få undantag avstår att bemöta inlägg från motionärer förutom det sty­relsen redan avgivit i motionshäftet. Det hela innebär att stämmorna blir ganska tråkiga och stämningen känns rätt irriterande. Går man upp i talarstolen känner man sig som en festför­störare som ska envisas med ett tråkigt tal när man har det så trevligt. Det kanske bidrar till att medlemmar drar sig för att ställa upp som fullmäktigeledamöter?

Dagens föreningsstämmor liknar mer bolagsstämmor än den aktiva medlemsföreningens års­ stämma som jag önskar få se. Det stora antalet motioner som ständigt inkommer vart år tyder på att det finns en längtan hos många SKB­medlemmar till att göra SKB ännu bättre. Det finns en aktivitet inom föreningen. Men det här är en resurs som styrelsen inte är intresserad av. Varför?

I en förening är det viktigt att odla demokratin. De beredningsmöten/motionsmöten jag delta­git i har visat att ledamöterna gärna tar till orda när de får chansen. Om stämmorna lades upp på heldagar skulle man exempelvis kunna ha dem så att man under förmiddagen delades upp i olika utskott och behandlade ett visst antal motioner i var grupp. På eftermiddagen behandlas motionerna i plenum och då kan varje utskott inleda med vad de kommit fram till. Detta för­faringssätt innebär att alla deltagare blir mer deltagande i diskussionerna samt att det förhopp­ ningsvis förkortar debatten i plenum utan att någon behöver känna sig överkörd. Det här är ett sätt att förbättra stämmorna. Ett sätt jag känner till och deltagit i. Men det finns säkerligen fler möjligheter till att få stämmorna såväl mer aktiva och demokratiska som effektiva.

Redan förra året efterlyste jag det goda samtalet på föreningsstämman. Demokrati handlar ju inte enbart om att få lägga sin röst. Det är minst lika viktigt både att få framföra sin åsikt samt att få höra andras. Tillsammans ska vi hitta fram till det optimala beslutet i en fråga. Jag hoppas därför på en förändring av kommande föreningsstämmor.

Jag yrkar

att        föreningsstämman beslutar att uppdra åt styrelsen att utreda hur föreningsstämmorna kan förändras så att fullmäktigeledamöterna ges tillräckligt med tid till att aktivt delta i beslutsprocessen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 2 och 3

Styrelsen delar inte motionärens synpunkter gällande hantering av motioner. Styrelsen har redogjort för sitt synsätt och ställningstagande i denna fråga i utlåtande över motion 1.

När det gäller frågan om föreningsstämmans längd har denna behandlats vid ett flertal tidigare stämmor. Varje gång har fullmäktige beslutat att inte göra någon förändring. Vid varje stämma är det också fullmäktige som beslutar om eventuella tidsbegränsningar för anföranden samt repliker.

Fullmäktige och motionärer bereds även möjlighet att diskutera motioner vid både de ordinarie medlemsmötena och vid motionsmötet.

Förändringarna i föreningslivet i Sverige med minskat deltagande i formella möten, påverkar även SKB. Det bidrar till att det inte finns en förutsättning för att kalla fullmäktige till heldags­ stämmor.

Styrelsens ambition är att SKB ska vara en levande förening. Initiativet och kraften i en sådan förening måste enligt styrelsens uppfattning komma nerifrån, det vill säga från medlemmar­ na. Intresset för att engagera sig är begränsat. Det märker styrelsen bland annat vid de årliga medlemsmötena ute i kvarteren. Där deltar ofta färre än en tiondel av de boende medlemmarna. Deltagandet på köande medlemmars medlemsmöten är ännu mindre. Även motionsmötet som tillkom för att fullmäktige och motionärer ska ges möjlighet att diskutera och bereda motionerna, har ett lågt deltagande.

Enligt styrelsens uppfattning är det inte i första hand föreningsstämman som behöver ändras till en heldag utan insatser bör snarare ske kopplat till deltagande på medlemsmöten, köandes möte, motionsmöte och andra möten. I den stadgerevision som pågår inom SKB ingår bland annat att titta på den parlamentariska organisationen och motionsförfarandet. De frågor som motionären tar upp kommer därför att bli föremål för diskussioner inom en överskådlig framtid. Till dess välkomnar styrelsen fullmäktiges egna initiativ, jämför det initiativ som fullmäktige för köande medlemmar redovisar i motionerna 6 och 7.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att        avslå motionerna.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att        avslå motionerna 2 och 3.