Motion – 2017 / 2

År: 2017
Nummer: 2
Motionsställare: Anders Syrén, fullmäktig Grundläggaren

SKBs motionshantering och föreningsstämmans längd

Som bostadsbolag har SKB, med all rätt, fått mycket bra betyg. Men som demokratisk medlems­ organisation är SKB ett försummat kapitel. I dagens samhälle har det gamla föreningssverige länge haft svårigheter att hävda sig i konkurrensen med såväl TV som andra media och annat som lockar på fritiden. Hur bemöta detta?

SKBs försök på den punkten har varit lite skrämt försiktiga. Kvarteren har föreningslokaler och ett kvartersråd samt fullmäktigeledamöter. Icke att förakta men kvartersaktiviteten är högst variabel och många skulle behöva hjälp. Kanske inte alltid direkt från SKB men möjligheten till kommunikation mellan SKBs medlemmar borde rimligtvis kunna ordnas med dagens teknik, exempelvis.

Just kommunikationsmöjligheterna inom föreningen är miserabelt dåliga. Det finns en med­ lemstidning som utkommer ett fåtal gånger per år där SKB kan informera om vad sig timat inom SKB. Ensidig info, med andra ord. Lika ensidig är höstens fullmäktigemöte, även om en viss möjlighet till frågor eller inlägg kan ges av ledamöterna. Enda möjligheten till diskussion för fullmäktige föreligger i behandlingen av motionerna. Men föreningsstämman är blott ett fåtal kvällstimmar långt, vilket var förståeligt på 80­talet då aktiviteten var så låg att det knappt fanns någon motion att behandla, men sedan flera år tillbaka har mängden motioner varit femtio eller mer. Ytterligare ett möte tillkom efter ett kompromissförslag från undertecknad, när mötet stod i begrepp att avslå ett förslag om heldagsmöte. Det benämndes som ”bered­ ningsmöte” och tanken från mig var att det mötet skulle bereda motionerna för att underlätta för föreningsstämman. Ett arbetssätt som praktiseras på många större möten/kongresser. Men det har aldrig fungerat så och har följaktligen senare benämnts ”motionsmöte”.

Problemet för föreningsstämmorna kvarstår. Vad gör då SKBs styrelse? Jo, med ett raskt hugg klipper de bort två tredjedelar av motionerna genom att kalla dem ”frågor om styrelsens för­ valtning av SKB”. I sanning radikalt. Men är det verkligen i enlighet med stadgarna? Styrelsens tolkning av stadgarna är här högst tvivelaktig. Enligt uppgift praktiseras det handlingssättet av HSB vilket jag betvivlade. Jag tillskrev HSB för att ta reda på om även HSB ändrar status på vissa motioner, i likhet med SKB, och fick följande svar tillbaka från Thomas Karlsson, chef vd­stab på HSB:

”Under mina år som ansvarig för våra föreningsstämmor har jag aldrig varit med om att ”ändra status” på inkomna motioner. Dock kan jag tänka mig att om en motion inkommit som behand­ lar en fråga som redan är beslutad, kan jag tänka mig att informera motionären om detta. Det är ändock motionären som beslutar.”

Jag är övertygad om att SKB är helt unik inom föreningssverige till detta sätt att hantera med­lemmars motioner. Det bryter helt emot allt vad stadgar, lagar och föreningspraxis heter. Trots styrelsen Alexanderhugg så kvarstår tillräckligt många motioner för att stämmans tid blir alltför knapp till att på allvar diskutera motionerna. Med tre minuters talartid även för motionärens inledning samt att styrelsen inte ens bemöter motionärens inlägg är ju ingenting annat än en parodi. SKBs årsstämmor torde vara unika inom svensk föreningspraxis. Jag hyser en stark tro att de medlemmar som ställer upp som fullmäktigeledamöter önskar få diskutera motionernas frågeställningar i lugn och ro. Demokrati handlar ju inte bara om att avge sin röst utan minst lika viktigt är att både få delge andra sina tankar som att få höra andras. Jag när en förhoppning om att få en majoritet av fullmäktigeledamöterna att anta mina nedanstående attsatser.

Jag yrkar
att föreningsstämman beslutar att av medlemmarna inlämnade motioner behandlas som motioner och inte som förvaltningsärenden.

att föreningsstämman beslutar att kommande ordinarie föreningsstämmor utökas till heldagar så att ärendena hinner behandlas utan stress.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande motionerna 2 och 3

Styrelsen delar inte motionärens synpunkter gällande hantering av motioner. Styrelsen har redogjort för sitt synsätt och ställningstagande i denna fråga i utlåtande över motion 1.

När det gäller frågan om föreningsstämmans längd har denna behandlats vid ett flertal tidigare stämmor. Varje gång har fullmäktige beslutat att inte göra någon förändring. Vid varje stämma är det också fullmäktige som beslutar om eventuella tidsbegränsningar för anföranden samt repliker.

Fullmäktige och motionärer bereds även möjlighet att diskutera motioner vid både de ordinarie medlemsmötena och vid motionsmötet.

Förändringarna i föreningslivet i Sverige med minskat deltagande i formella möten, påverkar även SKB. Det bidrar till att det inte finns en förutsättning för att kalla fullmäktige till heldags­ stämmor.

Styrelsens ambition är att SKB ska vara en levande förening. Initiativet och kraften i en sådan förening måste enligt styrelsens uppfattning komma nerifrån, det vill säga från medlemmar­ na. Intresset för att engagera sig är begränsat. Det märker styrelsen bland annat vid de årliga medlemsmötena ute i kvarteren. Där deltar ofta färre än en tiondel av de boende medlemmarna. Deltagandet på köande medlemmars medlemsmöten är ännu mindre. Även motionsmötet som tillkom för att fullmäktige och motionärer ska ges möjlighet att diskutera och bereda motionerna, har ett lågt deltagande.

Enligt styrelsens uppfattning är det inte i första hand föreningsstämman som behöver ändras till en heldag utan insatser bör snarare ske kopplat till deltagande på medlemsmöten, köandes möte, motionsmöte och andra möten. I den stadgerevision som pågår inom SKB ingår bland annat att titta på den parlamentariska organisationen och motionsförfarandet. De frågor som motionären tar upp kommer därför att bli föremål för diskussioner inom en överskådlig framtid. Till dess välkomnar styrelsen fullmäktiges egna initiativ, jämför det initiativ som fullmäktige för köande medlemmar redovisar i motionerna 6 och 7.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att       avslå motionerna.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att        avslå motionerna 2 och 3.