Motion – 2016 / 20

År: 2016
Nummer: 20
Motionsställare: Magnus Olsson, fullmäktig samt Rolf Arbin, fullmäktigesuppleant, Kampementsbacken

Motion om att fullmäktige ska föreslå en särskild granskare

I ett par år har jag ifrågasatt SKBs agerande, som en kooperativ förening. SKB tycks ha glöm bort att man är en kooperativ förening utan agerar istället som ett bostadsbolag. Därför vill jag och förhoppningsvis fullmäktigeledamöterna att man utreder följande:

  1. Agerar SKB som en kooperativ förening och tar till vara medlemmarnas intresse med hänsyn till stora hyreshöjningar utan motivering?
  2. Gynnar SKB de köande framför de boende?
  3. Har styrelsen och de anställda kunskaper om kooperativa idéer?
  4. Agerar SKB som ett bostadsbolag istället för en kooperativ förening?
  5. Är SKBs förvaltningsorganisation tillräckligt effektiv?

I 2 kap 20 § lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt säger att bestämmelser om revision och särskild granskning i kap 8 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrättsföreningar. Lag 2006:876.

I 8 kap 17 § Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar sägs bland annat att varje röstberättigad kan föreslå att Bolagsverket ska utse granskare för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen.

Förslaget ska framställas på en ordinarie föreningsstämma eller på en stämma där ärenden enligt kallelsen ska behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de närvarande röstberättigade, ska styrelsen inom en vecka ansöka hos Bolagsverket om att granskare ska utses. Om styrelsen försummar detta, får varje röstberättigad göra en sådan ansökan. Bolagsverket får utse en eller flera granskare.

Med anledning av de nämnda punkterna ovan yrkar jag att föreningsstämman beslutar om en särskild granskning.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Den paragraf som motionärerna hänvisar till i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 8 kap 17 § är tänkt att användas i de fall då man misstänker att det finns oegentligheter i en ekonomisk förening oftast i form av att bokföring och ekonomisk redovisning inte är korrekt.

Att göra en sådan granskning är en mycket omfattande process. För SKB skulle kostnaden uppskattningsvis uppgå till 5–10 miljoner kronor. (Enligt inhämtad uppgift kostar en sådan process mellan 500 000–1 miljon kronor i en förening på cirka 100 lägenheter.) SKB har nästan 7 800 lägenheter, nästan 86 000 medlemmar, och en omsättning på 680 miljoner kronor samt en balansomslutning på 5,7 miljarder varför uppskattning av kostnaden för SKB kan vara i underkant.

Noteras bör att en hyreshöjning i SKB på 1 % ger intäkter på drygt 6 miljoner. En sådan granskning som motionärerna föreslår motsvarar en hyreshöjning under ett år på mellan 0,8–1,6 % baserat på årets hyresnivåer. Enkelt räknat kan man också säga att kostnaden utslagen per lägenhet blir mellan 640–1280 kronor.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.