Motion – 2016 / 18

År: 2016
Nummer: 18
Motionsställare: Lars-Kristian Bergh, hyresmedlem Köksfläkten

Motion – Privatobligation

Ett utmärkt sätt att både låna upp kapital och möjliggöra för framtida hyresgäster att finansiera insatsen till SKB kan vara att ge ut privatobligationer. Att låna genom att ställa ut obligationer till privatpersoner som är medlemmar i SKB ger flera betydande fördelar och inga synbara nackdelar.

Exempel: Tänk dig att en ettårig medlem får ett obligationsbevis med det nominella beloppet 300 000 kronor som räknas upp med index motsvarande inflationen (vanligtvis KPI, konsumentprisindex). Det innebär ett räntefritt lån till SKB på 300 000 kronor. Löptiden kan bestämmas till att vara ex v tio år. I detta exempel säger vi att löptiden är 24 år.

Här ser vi snabbt vilken stor lönsamhet det finns för SKB även om vi antar att SKB kan låna i dagsläget till strax under 1 procents ränta. Invändningen kan vara att SKB inte behöver låna. Till det kan argumenteras att SKB inte förlorar något på obligationslånet samt att SKB kan räkna med en intäktsränta på det lånade obligationsbeloppet.

Villkor för obligationen och avgift för administrationen måste naturligtvis utformas efter en utredning.

Fördelen för medlemmen är betydande. Min tanke är att obligationen före lösentiden ska kunna lösas in för att betala insatsen. I dagsläget är det maximalt sparade beloppet 20 000 kronor vilket mycket ofta tas ut av medlemmen så snart vederbörande är myndig. Enda sättet att låsa det sparade beloppet till efter myndighetsdagen är att obligationens löptid är längre än till medlemmens 18 årsdag.

Om en annan person vill ge en medlem en gåva, se 1-åringen i exemplet, så tecknas en obligation med medlemmen som innehavare/ägare av obligationen. Antag att medlemmen som 22-åring får en lägenhet och att insatsen är 250 000 kronor. Obligationen löses in, en ny utfärdas på mellanskillnaden dvs 50 000 kronor. Insatsen är betald.

Antag vidare att 22-åringen ett år senare lämnar tillbaks lägenheten. Då får den då 23-årige medlemmen en obligation på 250 000 kronor med en återstående löptid på två år. När två år förflutit förfaller de två obligationerna till inlösen och den då 25-årige medlemmen får sina 300 000 kronor.

 

Miljonbelopp

Det finns faktiskt goda skäl att antaga att många föräldrar vill skänka en slant till sina barn och barnbarn och vad är bättre än ett bidrag till boende i SKB? Så många obligationer kommer att ha stora belopp och löptiderna kommer att variera utifrån medlemmarnas ålder.

 

Vad som behöver utredas är följande:

  • Hur omfattande blir administrationen?
  • Vad kostar administrationen i förhållande till de oerhört stora vinsterna för SKB?
  • Vilka förtida inlösenvillkor måste finnas i händelse av dödsfall och arvsfrågor?
  • Finns det juridiska problem för SKB att knäcka för att få ställa ut obligationer till privatpersoner (företagsobligationer har ju redan SKB)?

Yrkande

Jag hemställer att fullmäktige ger bifall till motionens syfte samt ger styrelsen i uppdrag att snarast utreda möjligheten till privatobligationer.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionärens intention är god. Styrelsen bedömer dock att SKB idag har väl fungerande kanaler/källor för sin finansiering som under senare år även omfattar emissioner av företagsobligationer och företagscertifikat. Effektiviteten i handläggningen/administrationen kring upplåningen bedöms också som hög. Styrelsen instämmer med motionären att emittera privatobligationer till SKBs medlemmar säkerligen skulle kunna ge föreningen en fördelaktig finansiering (villkorsmässigt) men administrationen samt komplexiteten att hantera utträden, arv etc i ett obligationssammanhang gör hanteringen svårare och upplåningen möjligen mindre effektiv. Styrelsen bedömer – i händelse av att medlemmarna ges möjlighet att skjuta till ytterligare finansiering – detta bäst görs genom att utveckla SKBs insatssystem i denna riktning (där rutiner, systemstöd mm idag redan finns).

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.