Motion – 2016 / 16

År: 2016
Nummer: 16
Motionsställare: Helmi Köhler, fullmäktig köande

Bygga fler våningar på nuvarande fastighetsbestånd

Jag är en av alla köande som väntar på att få hyra en SKB lägenhet. SKB får dock inte tillräckligt med markanvisningar för att leverera i den takt som behovet ökar.

SKB har ett flertalhus i olika områden med bostäder som har endast tre våningar. En möjlighet kan vara att bygga till på höjden på nuvarande hus.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att utreda och komma med förslag angående möjligheterna att bygga till flera våningar på nuvarande fastighetsbestånd med låga bostadshus.

att detta bör fortsättningsvis alltid övervägas i samband med större renoveringsarbeten t ex stambyten.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB har tidigare genomfört en kartläggning av  i vilka fastigheter det var möjligt genomföra påbyggnad av lägenheter i befintliga hus. Detta resulterade i ett antal påbyggnader i kvarteren Munin, Träslottet, Glöden och Kartan-Skalan för att nämna några. Ständigt pågår i SKB en strävan efter att kunna tillföra fler lägenheter till det befintliga beståndet tex när lokaler blir friställda. Vid större renoveringar ingår alltid att i projekteringsprocessen undersöka möjlighet att utöka antalet lägenheter. En ny översyn av möjligheter till påbyggnader är under diskussion och kommer troligen påbörjas under 2016.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.