Motion – 2016 / 14

År: 2016
Nummer: 14
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Turordning i samband med bodelningstvister

På förslag från styrelsen beslutades vid extrastämmor hösten 2015 om tillägg till § 7 i SKB:s stadgar. De innebär att den som överlåter sin kooperativa hyresrätt till närstående enligt 12 kap. 32–34 § jordabalken förlorar sin turordning och att detsamma gäller den vars hyresavtal upphör enligt 12 kap. 47 § jordabalken.

Under diskussionen framkom att redan befintlig skrivning i § 6 innebär att den medlem som – när en relation upphör – överför sitt medlemskap till förutvarande make/maka/sambo förlorar sin turordning. Turordningen överförs nämligen till förutvarande sambo, liksom medlemmens tillgodohavande och kooperativa hyresrätt.

När detta sker frivilligt är det inga problem. Men svårigheter i relationer är tyvärr inte ovanliga, och sådana kan leda till separation och dispyter.

Då kan den part som inte har hyresrätten begära – med hänvisning till jordabalken – att få hyresrätten och genom utslag i en bodelningstvist också få den. I sådana fall innebär tillägget till SKB:s stadgar att medlemmen också förlorar sin turordning och sitt tillgodohavande – och därmed har mycket sämre möjligheter att skaffa sig en ny bostad.

Är det rimligt? Vilket fel har den medlemmen gjort för att förlora turordningen? Ska den som förlorar hyresrätten i en bodelningstvist straffas ytterligare av SKB? Stämmer det med SKB:s ideologi?

Vore inte det naturliga att turordningen stannade kvar hos medlemmen? Visserligen skulle då antagligen den som fått hyresrätten inte ha sådan turordning som skulle ha räckt för att få hyresrätten. Men är inte detta bättre än att en medlem som inte gjort något fel berövas sin turordning, som i praktiken är det egentliga värdet av SKB-medlemskapet?

Samma problem gäller det tillägg som gjordes om förlust av turordning med hänvisning till 12 kap. 47 § jordabalken. Även i sådana fall kan det handla om en bodelningstvist. Men att säga upp sitt hyresavtal när ett förhållande upphör och man inte längre ska bo ihop – som det kan handla om här – är ju helt legitimt. Med detta tillägg i stadgarna försvinner dessutom turordningen helt, eftersom den inte övertas av någon. Det gör tillägget ännu mer tvivelaktigt.

Att värna turordningen innebär förstås att se till att den inte missbrukas. Därför fanns det skäl att göra tillägg till stadgarna med hänvisning till 12 kap. 33–34 §§ jordabalken som innebär att den medlem som frivilligt medverkar till att överföra hyresrätten till make/maka/sambo eller närstående förlorar sin turordning. Men det innebär också att se till att den medlem som inte gjort något sådant inte förlorar sin turordning.

Sammanfattningsvis: När det handlar om en bodelningstvist – och medlemmen som har hyresrätten inte har gjort något fel och inte har medverkat till att överföra hyresrätten till någon annan – bör medlemmen inte förlora sin turordning. Tillägg om detta bör göras i § 7, och ett förtydligande tillägg bör också göras i § 6.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att som sista stycke i § 7 i stadgarna lägga till:

”När en medlems kooperativa hyresrätt överförs mot medlemmens vilja vid bodelningstvist förlorar dock medlemmen inte turordningen.” samt

 att som sista stycke i § 6 i stadgarna lägga till:

”När medlem förlorar sin kooperativa hyresrätt vid bodelningstvist sker inget övertagande av medlemskap, turordning och tillgodohavande.”

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 13 och 14

 Motionärernas förslag var uppe till diskussion på de extra föreningsstämmor som ägde rum under hösten 2015 i samband med en ny skrivning under § 7 gällande turordning. Föreningsstämman röstade med betydande majoritet ner förslaget.

Tanken med turordningssystemet har sedan SKBs start för 100 år sedan varit att ett medlemskap endast ska kunna generera en lägenhet. Detta är ett av de absolut mest grundläggande elementen i den kooperativa tanken. Detsamma kan sägas om den föreningsrättsliga likhetsprincipen.

Motionärernas argument bygger på att den medlem som i samband med en bodelningstvist förlorar sin kooperativa hyresrätt inte har gjort något fel och att det av föreningsstämman beslutade tillägget därför kan leda till orättvisor. Styrelsen vill i detta sammanhang betona att ingen förlorar sin hyresrätt i samband med en bodelningstvist om inte domstolen bedömer att den andra parten har större behov av lägenheten. Det handlar alltså inte om huruvida någon har gjort fel eller inte. Det är även viktigt att hålla i minnet att den som på detta sätt förlorar sin bostad normalt inte i något annat sammanhang kan kräva att någon (hyresvärd eller bostadsrättsförening) ska kompensera honom eller henne med en ny bostad. Detta är dock i praktiken vad motionärerna anser bör gälla inom SKB; ett medlemskap med tillhörande turordning ska kunna generera mer än en lägenhet. En sådan ordning strider inte bara mot SKBs turordningssystem och den kooperativa grundtanken utan även mot den föreningsrättsliga likhetsprincipen.

Styrelsen är av den bestämda uppfattningen att SKBs turordningssystem uppfattas som rättvist. Som nämndes vid de extra föreningsstämmorna öppnar motionärernas förslag upp för en möjlighet att i samband med skilsmässor skapa en ”fiktiv” tvist i syfte att den part som inte innehar SKB-lägenheten tilldöms den och den andra parten, med sin bibehållna kötid, är berättigad till en ny SKB-lägenhet. På så sätt har skapats en möjlighet att kringgå turordningssystemet. Styrelsen är övertygad om att detta av en majoritet av föreningens medlemmar skulle uppfattas som en djup orättvisa.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     avslå motionerna.

 

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.