Motion – 2016 / 13

År: 2016
Nummer: 13
Motionsställare: Magnus Olsson fullmäktig och Rolf Arbin fullmäktigesuppleant, Kampementsbacken

Turordning – Bodelningstvist

Under 2015 genomfördes en stadgeändring. Syftet var att förtydliga principen att ett medlemskap/turordning endast kan generera en lägenhet. På förkommen anledning insåg styrelsen behovet av att förtydliga detta. I samband med de extra stämmor där fullmäktige fick rösta om denna stadgeändring lyftes frågan om vad som kan hända vid en skilsmässa/ bodelningstvist. Det framkom att vid en bodelningstvist kan medlem förlora både lägenhet och hela sin turordning. Styrelsen ansåg att detta inte var något problem, det var en ickefråga. Att medlem som inte begått något fel riskerar att förlora både sin turordning och lägenhet vid en bodelningstvist kan inte vara rätt och riktigt. Det kan likställas med en uteslutning från SKB. Om SKB ska tillvarata sina medlemmars intresse så borde denna fråga snarast lösas. Det kan aldrig vara rätt och riktigt att medlem som inte begått något fel förlorar allt. Anser stämman att medlem som hamnar i ett olyckligt äktenskap ska riskera att förlora hela sin turordning? Är det inte en fråga som bör lösas?

Yrkar att föreningsstämman beslutar

Att i kommande stadgeöversyn ge styrelsen i uppdrag att hitta en skrivning där medlem i samband med bodelningstvist inte riskerar att förlora hela sin turordning.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens utlåtande över motionerna 13 och 14

 Motionärernas förslag var uppe till diskussion på de extra föreningsstämmor som ägde rum under hösten 2015 i samband med en ny skrivning under § 7 gällande turordning. Föreningsstämman röstade med betydande majoritet ner förslaget.

Tanken med turordningssystemet har sedan SKBs start för 100 år sedan varit att ett medlemskap endast ska kunna generera en lägenhet. Detta är ett av de absolut mest grundläggande elementen i den kooperativa tanken. Detsamma kan sägas om den föreningsrättsliga likhetsprincipen.

Motionärernas argument bygger på att den medlem som i samband med en bodelningstvist förlorar sin kooperativa hyresrätt inte har gjort något fel och att det av föreningsstämman beslutade tillägget därför kan leda till orättvisor. Styrelsen vill i detta sammanhang betona att ingen förlorar sin hyresrätt i samband med en bodelningstvist om inte domstolen bedömer att den andra parten har större behov av lägenheten. Det handlar alltså inte om huruvida någon har gjort fel eller inte. Det är även viktigt att hålla i minnet att den som på detta sätt förlorar sin bostad normalt inte i något annat sammanhang kan kräva att någon (hyresvärd eller bostadsrättsförening) ska kompensera honom eller henne med en ny bostad. Detta är dock i praktiken vad motionärerna anser bör gälla inom SKB; ett medlemskap med tillhörande turordning ska kunna generera mer än en lägenhet. En sådan ordning strider inte bara mot SKBs turordningssystem och den kooperativa grundtanken utan även mot den föreningsrättsliga likhetsprincipen.

Styrelsen är av den bestämda uppfattningen att SKBs turordningssystem uppfattas som rättvist. Som nämndes vid de extra föreningsstämmorna öppnar motionärernas förslag upp för en möjlighet att i samband med skilsmässor skapa en ”fiktiv” tvist i syfte att den part som inte innehar SKB-lägenheten tilldöms den och den andra parten, med sin bibehållna kötid, är berättigad till en ny SKB-lägenhet. På så sätt har skapats en möjlighet att kringgå turordningssystemet. Styrelsen är övertygad om att detta av en majoritet av föreningens medlemmar skulle uppfattas som en djup orättvisa.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     avslå motionerna.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.