Motion – 2016 / 12

År: 2016
Nummer: 12
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Möjlighet för medlem att överklaga uteslutning

Genom beslut vid 2010 års stämma fick styrelsen rätt att besluta om alla uteslutningar – inte bara uteslutningar på grund av ekonomiska försummelser utan också alla övriga, som stämman tidigare beslutade om. Styrelsens motivering var att uteslutningar genom beslut vid föreningsstämma är ”en omständlig och tidsödande procedur som också kan vara integritetskränkande för medlemmen i fråga”. Det kan man instämma i.

Men styrelsen bortsåg från rättssäkerheten. En medlem som utesluts av andra orsaker än ekonomiska – orsaker som ofrånkomligen innehåller inslag av subjektiv värdering – och inte anser att uteslutningen är berättigad har ingen möjlighet att klaga och få uteslutningen prövad av stämman. Den möjligheten borde ha lagts till 2010. Då hade man både åstadkommit en enklare procedur för uteslutning och bibehållit rättssäkerhet för medlemmen och insyn för fullmäktige genom stämman.

I stadgeförslaget till den första extrastämman i höstas ville styrelsen gå ytterligare ett steg och få rätt att besluta om uteslutning utan varning i förväg till den som skulle uteslutas. (Förslaget finns numera inte på hemsidan.) Om det förslaget hade gått igenom, vad hade då funnits kvar av rättssäkerhet?

Det är nu dags att lägga till en formulering i stadgarna om att en medlem som utesluts av styrelsen har rätt att få uteslutningen prövad av föreningsstämman. Då kan styrelsen få fortsätta att besluta om alla slags uteslutningar, enklare än om stämman skulle besluta, samtidigt som den medlem som anser uteslutningen vara felaktig kan få den prövad av stämman. Det kan inte uppfattas som integritetskränkande, eftersom medlemmen själv har begärt att frågan ska behandlas på stämman.

Denna möjlighet bör gälla alla uteslutningar, för ökad rättssäkerhet. Även uteslutningar av ekonomiska orsaker kan ju innehålla svåra avväganden.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att som sista stycke i § 9 i stadgarna lägga till:

”Medlem som utesluts har rätt att begära att uteslutningen prövas av föreningsstämman, varvid slutligt beslut om uteslutning fattas vid nästkommande ordinarie föreningsstämma, där medlemmen har närvaro- och yttranderätt vid behandlingen av frågan.”

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Enligt stadgarnas § 9 kan en medlem uteslutas ur föreningen om han/hon bryter mot stadgarna, skadar föreningen, motverkar dess intressen eller inte iakttar sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen och dessutom inte rättar sig efter erhållen skriftlig varning från styrelsen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Skälen till att föreningsstämman år 2010 beslutade att ge styrelsen denna befogenhet var att det var en omständlig och tidsödande procedur att behandla uteslutningsärendena vid föreningsstämman. Dessutom kan ett sådant förfarande även vara integritetskränkande för medlemmen i fråga.

På senare år har det årligen handlat om drygt 400 uteslutningsärenden och de allra flesta av dessa är enkla ärenden där medlem inte betalt in årsavgiften.

Motionärens argument för det yrkade tillägget till stadgarnas § 9 grundas i rättssäkerhetshänsyn. I detta sammanhang bör det beaktas att SKBs rutiner i uteslutningsärenden bl.a. innebär att den som kan bli föremål för uteslutning först mottar ett brev i vilket SKB meddelar att uteslutning är under övervägande. Medlemmen får således möjlighet att göra rättelse eller förklara sig. Det är inte ovanligt att det därefter följer en kortare eller längre dialog mellan medlemmen och SKB. Först därefter fattar styrelsen beslut om eventuell uteslutning. Enligt styrelsens uppfattning är den beskrivna hanteringen rättssäker. Den medlem som inte är nöjd med styrelsens beslut har dessutom möjlighet att få sin sak prövad i allmän domstol.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade att avslå motionen samt att avslå Lars Lingvalls tilläggsyrkande (”att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta tillägg till stadgarna för ökad rättssäkerhet vid uteslutning”).