Motion – 2016 / 11

År: 2016
Nummer: 11
Motionsställare: Stellan von Zweigbergk, kömedlem

Utredning om möjlighet till ägarlägenheter

Undertecknad yrkar på att det äntligen skall göras en utredning om möjligheten av att införa ägarlägenheter i SKBs nuvarande och kommande bestånd. Utredarna skall naturligtvis ta fram vilka stadgeändringar som behövs för ett genomförande. De bör rimligen föreslå omfattningen av ett framtida införande ( ev. test).

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionären upprepar i stort samma förslag som framförts i motioner till tidigare föreningsstämmor. Föreningsstämmorna har vid samtliga tillfällen avslagit motionerna. Något nytt har inte framkommit som ändrar styrelsens uppfattning.

Styrelsen menar alltjämt att ägarlägenheter i SKBs bestånd varken är önskvärda eller möjliga. Ägarlägenheter strider mot föreningens verksamhetsidé och är oförenlig med föreningens stadgar. Ägarlägenheter innebär att lägenheterna sedan kan säljas fritt på den öppna marknaden och att SKB upphör. Köande medlemmar ställs då utanför möjligheten att hyra dessa lägenheter av SKB, vilket skulle innebära att ett långt och troget sparande har varit förgäves. När SKB bildades för snart 100 år sedan skedde det med de klart uttalade målen för verksamheten att förhindra bostadsspekulation och underlätta rörligheten på bostadsmarknaden. Meningen med ett medlemskap i SKB är att bo i eller på sikt få tillgång till en bra bostad i Stockholm – inte att öka sin individuella förmögenhet.

Någon särskild utredning om ändring av SKBs upplåtelseform kooperativ hyresrätt behöver därför inte göras.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att                 avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.