Motion – 2016 / 10

År: 2016
Nummer: 10
Motionsställare: Monica Odén Berggren, fullmäktigesuppleant köande

Samverkan mellan bostadsformer

Stockholms stad planerar på sin mark bostäder ”Tellus Towers”, gamla LM Ericsons område. Där upplåter och säljer Stockholms stads mark för byggherrarnas upplåtelseformer hyresrätter, äganderätter och bostadsrätter.

Eftersom SKB:s ekonomi inte kommer att kunna ge medlemmarna de lägenheter som de förväntar sig och insatserna och hyrorna blir så höga att den s.k. ”attraktiviteten” för kooperativa bostadsföreningar sjunker vore det lämpligt att utreda alternativa bostadsformer.

Intäkter från försäljning av bostadsrätter och äganderätter i nybyggnationer, skulle ekonomiskt gynna alla hyresmedlemmar i framtiden. Det skulle givetvis inte finnas något köptvång för dem som prioriterar att hyra.

Nuvarande hyreskooperation behöver inte ändras eller störas av att SKB som är så attraktiv hos banker och låneinstitut enligt information från ledningen, expanderar sin verksamhet genom att även bygga för alternativa bostadsformer. Överskottet från försäljningar skulle därmed kunna överföras till hyresrätterna och bidra till låga omkostnader för hyreshusen och därmed lägre hyra på sikt.

Associationsformen ekonomisk förening kan äga aktiebolag, som skulle vara det rätta associationsvalet för kombinationen bostadsrätt och/eller ägarlägenheter. I Aktiebolagslagen (2005:551) 3 kap. Bolagsordning står i § 3 om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha annat syfte än att ge vinst till fördelning till aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen.

 

Yrkande

Jag yrkar att fullmäktige beslutar

att

ge styrelsen i uppdrag att utreda hur, var och när de alternativa bostadsformerna bostadsrätt och äganderätt skulle få byggstart under de kommande 5 (fem) åren.

att

en första presentation och avrapportering från styrelsen sker under dagordningens punkt övriga frågor, till fullmäktige på föreningsstämman år 2017.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionären upprepar i stort samma förslag som framförts i motioner till tidigare föreningsstämmor. Föreningsstämmorna har vid samtliga tillfällen avslagit motionerna. Något nytt har inte framkommit som ändrar styrelsens uppfattning.

Styrelsen menar alltjämt att ägarlägenheter i SKBs bestånd varken är önskvärda eller möjliga. Ägarlägenheter strider mot föreningens verksamhetsidé och är oförenlig med föreningens stadgar. Ägarlägenheter innebär att lägenheterna sedan kan säljas fritt på den öppna marknaden och att SKB upphör. Köande medlemmar ställs då utanför möjligheten att hyra dessa lägenheter av SKB, vilket skulle innebära att ett långt och troget sparande har varit förgäves. När SKB bildades för snart 100 år sedan skedde det med de klart uttalade målen för verksamheten att förhindra bostadsspekulation och underlätta rörligheten på bostadsmarknaden. Meningen med ett medlemskap i SKB är att bo i eller på sikt få tillgång till en bra bostad i Stockholm – inte att öka sin individuella förmögenhet.

Någon särskild utredning om ändring av SKBs upplåtelseform kooperativ hyresrätt behöver därför inte göras.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     avslå motionen.

 

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.