Motion – 2016 / 9

År: 2016
Nummer: 9
Motionsställare: Ingela Engblom, fullmäktig och Daniel Frölander fullmäktigesuppleant, Timmermannen

Utredning av Egna hem på höjden och Hyr-äga-systemet

Vi föreslår att styrelsen inför SKB:s hundraårsjubileum går tillbaka till SKB:s ursprungsintention ”att tillhandahålla goda och sunda bostäder” och utifrån denna analyserar hur väl nuvarande regelverk är anpassat till de kommande hundra åren. Detta med tanke på att antalet medlemmar vuxit kraftigt och att SKB är en kooperativ ekonomisk förening som skall gagna medlemmarna ekonomiskt samt att lagstiftning och omgivning har förändrats.

För att förbättra för medlemmarna/föreningen vad gäller ursprungsintentionen har SKB-medlemmen Mikael Möller tidigare under året lämnat in motionerna ”Egna hem på höjden” och ”Hyr-äga-systemet”.

Vi yrkar nu på att dessa ovan nämnda motioner utreds så att de kan ingå i ett bredare diskussionsunderlag inför framtida, nödvändig förändringar inom SKB.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionärerna upprepar i stort samma förslag som framförts i motioner till tidigare föreningsstämmor. Föreningsstämmorna har vid samtliga tillfällen avslagit motionerna. Något nytt har inte framkommit som ändrar styrelsens uppfattning.

Styrelsen menar alltjämt att ägarlägenheter i SKBs bestånd varken är önskvärda eller möjliga. Ägarlägenheter innebär att lägenheterna sedan kan säljas fritt på den öppna marknaden och att SKB upphör. När SKB bildades för snart 100 år sedan skedde det med de klart uttalade målen för verksamheten att förhindra bostadsspekulation och underlätta rörligheten på bostadsmarknaden. En omvandling till ägarlägenheter strider mot föreningens verksamhetsidé och är oförenlig med föreningens stadgar. Meningen med ett medlemskap i SKB är att bo i eller på sikt få tillgång till en bra bostad i Stockholm – inte att öka sin individuella förmögenhet.

Någon särskild utredning om ändring av SKBs upplåtelseform kooperativ hyresrätt behöver därför inte göras.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.