Motion – 2016 / 8

År: 2016
Nummer: 8
Motionsställare: Tommy Hultberg, kömedlem

SKBs kötid

  1. Enligt ”Realtid” och red Sven Wetter har inga större Lägenheter på attraktiva adresser i innerstaden gått till medlemmar de senaste 15 åren. En person med 30 års kötid har endast fått ett erbjudande om en etta i innerstaden. Slutsats: SKB har överlevt sig själv. Externa byten dräneras SKKB på attraktiva bostäder. Vad kan SKB göra idag? Detta skrevs 2009 men är ännu mer aktuellt idag.
  1. Förslag: Ändra i stadgarna och tillåt ombildningar till bostadsrätter, köp upp befintliga fastigheter. I nyproduktionen bör andra alternativa fastighetsbildningar komma i fråga (ägarlägenheter t.ex.).
  1. Ombildningar från kooperativ hyresrätt till bostadsrätt är godkänt av skatteverket. Fallet finns i Lillängsberget, Hammarö kommun i Värmland (utanför Karlstad). 54 av 58 lägenheter önskade ombildning till bostadsrätt. Dock har processen varit långvarig. Kan detta tjäna som förebild?
  1. Nyproduktion i form av de så efterfrågade ettorna har varit upp förr som motion. Kan inte ”billiga” miniettor för alla kategorier byggas där man själv får köpa kök och badrumsinredning? Toalettstol på Bauhaus brukar säljas för 700-800. I Nyproducerade bostäder sätter man in stolar för runt 5.000 kr bara för att exemplifiera.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsens uppfattning är att problemet med långa kötider inte beror på SKBs regelverk utan på att föreningen har för få lägenheter i förhållandet till det stora medlemsantalet. Därför är det styrelsens ambition att hålla nyproduktionen av bostäder på en hög nivå för att skapa en rörlighet inom beståndet som gagnar alla. Det bör också framhållas att det i nybyggnadsprojekten är en relativt kort kötid som krävs för att få tillgång till en lägenhet.

En fördel med SKBs system är att en hyresmedlem har möjlighet att söka en ny lägenhet när livssituationen förändras, t ex vid ändrad familjesituation. När hyresmedlemmen får en ny lägenhet blir samtidigt den första lägenheten ledig för uthyrning.  2014 var det 360 hyresmedlemmar som flyttade till andra lägenheter inom SKB och det genomfördes 67 interna byten. Det ska jämföras med att antalet externa byten endast var 20. Om hyresmedlemmarna inte skulle ha denna möjlighet att söka en ny lägenhet i SKBs bestånd är det stor risk att lägenheterna byts externt mot lägenheter utanför SKBs bestånd.

Motionären upprepar i stort samma förslag, ändra i stadgarna och tillåt ombildningar till bostadsrätter, som framförts i motioner till tidigare föreningsstämmor. Föreningsstämmorna har vid samtliga tillfällen avslagit motionerna. Något nytt har inte framkommit som ändrar styrelsens uppfattning.

Styrelsen menar alltjämt att ägarlägenheter i SKBs bestånd varken är önskvärda eller möjliga. Ägarlägenheter innebär att lägenheterna sedan kan säljas fritt på den öppna marknaden och att SKB upphör. När SKB bildades för snart 100 år sedan skedde det med de klart uttalade målen för verksamheten att förhindra bostadsspekulation och underlätta rörligheten på bostadsmarknaden. En omvandling till ägarlägenheter strider mot föreningens verksamhetsidé och är oförenlig med föreningens stadgar. Meningen med ett medlemskap i SKB är att bo i eller på sikt få tillgång till en bra bostad i Stockholm – inte att öka sin individuella förmögenhet.

I motionen föreslås att det byggs fler 1:or och billigare lägenheter. I SKBs hela bestånd finns många små lägenheter men styrelsen håller med om att det ändå finns behov av mindre lägenheter i de nyproducerade områdena.

Vid valet av material och utförande har det genom åren utarbetats en manual för att säkerställa god miljö, praktiskt utförande och vackra hus, vilket leder till låga livscykelkostnader. SKB försöker se till helheten och strävar alltid efter en ekonomisk optimal produkt och samtidigt inte ge avkall på god kvalitet för att tillgodose kravet på en praktisk och ekonomisk förvaltning under husets livstid.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.