Motion – 2016 / 7

År: 2016
Nummer: 7
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

SKB-bostadsföretag eller medlemsförening?

SKB är en ekonomisk förening, en medlemsförening. På senare år har dock styrelsen börjat agera alltmer som ett privat bostadsföretag och allt mindre som en förening av medlemmar som känner sig delaktiga och engagerade och har inflytande. Här är några exempel.

Styrelsen har inte låtit föreningsstämman fastställa riktlinjer för hur många bostäder föreningen ska bygga, trots att det i stadgarnas § 28 står: ”Styrelsen skall inhämta föreningsstämmans mening innan den fattar beslut i frågor av principiell art eller av större ekonomisk betydelse.”

Styrelsen beslutade 2009 om utbyggnad av bredband via fiberkabel med uttag i alla rum inklusive köket i samtliga fastigheter utan att tillfråga stämman.

Hösten 2014 beslutade styrelsen om en modell för fördelning av hyreshöjningar trots att det länge varit praxis att föreningsstämman beslutar om principerna för hyressättning och trots att modellen är mer långtgående än dessa riktlinjer.

Till den första extrastämman 2015 skickade styrelsen ut ett förslag till stadgeändringar utan några konkreta motiveringar (och med en felaktig uppgift om att det bara handlade om förtydliganden) – som om det bara vara en formalitet att fullmäktige skulle komma till stämman och rösta ja till förslaget.

Inför arbetet med den nya hemsidan har man inte knutit till sig intresserade medlemmar, som hade kunnat hjälpa till och ge synpunkter helt utan kostnad för SKB.

Man har inte bjudit in medlemmar att engagera sig i hur firandet av SKB:s 100?årsjubileum ska ordnas och inte heller låtit stämman besluta om de 5 miljoner kronor som man uppgett ska användas för detta.

Nu i januari har VD aviserat att man avser att gallra bort vissa av motionerna, kalla dem ”förvaltningsärenden” och inte låta stämman behandla dem. Om styrelsen verkligen gör det är det allvarligt. Motionsrätten kan nämligen inte inskränkas ens genom bestämmelse i stadgarna, eftersom lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar i 7 kap. 6 § anger: ”En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna.” Stadgarna kan alltså reglera bara hur och när en medlem ska begära detta. (Den nya lydelse av lagen som gäller från den 1 juli har motsvarande bestämmelse i 7 kap. 14 §.)

Sammanfattningsvis går det tyvärr att se en trend mot allt mindre engagemang och inflytande för medlemmarna. Den trenden behöver brytas.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att agera mer utifrån att SKB är en medlemsförening där medlemmarna ska känna sig delaktiga och ges medansvar och inflytande

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

En förening av SKB:s storlek har ett mycket stort antal medlemmar. Det är inte möjligt att alla dessa medlemmar ska delta i den dagliga skötseln av föreningens verksamhet. Lagstiftaren har därför fördelat uppgifterna i en ekonomisk förening så att medlemmarna på föreningsstämman, huvudsakligen en gång per år, medverkar i styrningen av verksamheten genom att besluta i ett antal övergripande och viktiga frågor. Det bör noteras att stämman har så gott som inga rättigheter att verkställa sina egna beslut. Under året sköts verksamheten därför av styrelsen, vars ledamöter väljs av stämman. Styrelsen företräder föreningen utåt och handlar på föreningens vägnar. Den verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen. Lagstiftaren har med denna reglering infört en funktionsuppdelning mellan stämma, styrelse och VD. Till denna uppdelning är särskilda ansvars- och befogenhetsbestämmelser knutna.

Frågor som faller inom styrelsens område och ansvar (enligt lag och stadgar) är stämman inte behörig att fatta beslut om.

De frågor som motionären lyfter fram gällande installation av bredband, fördelning av hyreshöjning, hemsida och 100-årsjubileum är alla frågor som faller inom styrelsens ansvarsområde och är inte frågor för föreningsstämman att besluta om. Någon annan arbetsfördelning medges inte enligt gällande lag.

Ovanstående uppdelning av ansvar, befogenheter och uppgifter hindrar inte att medlemmar som inte har uppdrag som fullmäktige/suppleant eller i styrelsen är delaktiga i föreningens verksamhet, t.ex. genom att vara aktiva i kvartersråden och på medlemsmöten. Den medlem som strävar efter att ha ett direkt inflytande kan kandidera till förtroendeuppdrag. Något ”medansvar” kan SKB inte lagligen ge eller ålägga medlem som inte är fullmäktige/suppleant eller styrelseledamot.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att     anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med Lars Lingvalls tilläggsyrkande

att ge styrelsen i uppdrag att agera mer utifrån att SKB är en medlemsförening där medlemmarna ska känna sig delaktiga och ges inflytande.