Motion – 2016 / 6

År: 2016
Nummer: 6
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Inga arvoden till representanter för boende och köande

SKB betalar ut arvoden till fullmäktigeledamöter, suppleanter och representanter för kvarteren när de deltar i olika SKB-möten, till exempel stämmor, fullmäktigedagar, möten för köande och kvartersrådsträffar för distrikten.

Det kanske är avsett att vara en uppmuntran, men ska det behövas? Den som har låtit sig väljas till ett uppdrag inom kvarteret eller bland de köande har väl ett engagemang och ett intresse för uppgiften, och vad mötena ger i form av kontakt, umgänge, information och inflytande borde vara det väsentliga och borde vara tillräckligt. Förtroendevalda bör inte motiveras av att få betalt utan av sitt engagemang för uppdraget och SKB. I en ekonomisk förening ska man inte heller behöva få arvode för att ta till vara sina intressen.

För den enskilde är arvodet inte särskilt högt, och en del av det går dessutom bort i skatt. För SKB är dock de sammantagna arvodena påtagliga som utgift, och dessutom kräver arvodena en hel del administration av SKB:s förvaltning.

Arvodena bör därför tas bort.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att arvode till fullmäktigeledamöter och fullmäktigesuppleanter samt representanter för kvarteren för deltagande i SKB-möte inte ska betalas.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Enligt SKBs stadgar (§ 37) ska valberedningen lämna förslag på arvoden till styrelse, hyresutskott, revisorer, valberedning och fullmäktige. Arvoden till fullmäktige utgår t.ex. vid föreningsstämma och fullmäktigedag men också vid sammankomster som t.ex. köandes fullmäktigemöte och kvartersrådsträffar. Vid kvartersrådsträffar utbetalas även arvode till kvartersrådsrepresentanter som inte är fullmäktige för att alla deltagare ska kunna medverka under samma förutsättningar. Att vara förtroendevald kräver ett stort engagemang i föreningen och därför är det av viss betydelse att visa de förtroendevalda uppskattning i form av arvode även om ersättningen inte är hög. Styrelsen anser mot den bakgrunden att nuvarande arvodessystem bör vara kvar.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att          avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.