Motion – 2016 / 5

År: 2016
Nummer: 5
Motionsställare: Stellan von Zweibergk, kömedlem

Tillsättning av fullmäktigeledamöter

Det har förekommit kritik om hur fullmäktigeledamöter för de köande tillsätts och den process som föregår omröstningen.

Undertecknad föreslår att det snarast tillsätts en grupp för vilken målet skall vara att skapa en ny transparant och demokratisk process.

Idag fylls nya ledamöter på med de som ”står på tur” av mötesdeltagare som ej fått en fyllig genomgång av de föreslagnas kompetenser. Föreslagna som kandiderar bör naturligtvis presentera sig själva på plats (eller genom en digital inspelning vid mötet).

 

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

I dagsläget finns inte någon valberedning som förbereder valen av köande fullmäktige. Eftersom köande medlemmar inte har samma plattform som hyresmedlemmar är processen inte helt självklar. De senast åren har engagerade kömedlemmar själva tagit på sig uppgiften att ta fram och föreslå kandidater till fullmäktige. Dock har alla köande medlemmar full möjlighet att föreslå annan kandidat.  För att tydliggöra processen anser styrelsen att en valberedning för köande fullmäktige bör införas. Förslaget tas i beaktande vid kommande stadgerevision.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att          anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.