Motion – 2016 / 4

År: 2016
Nummer: 4
Motionsställare: Åsa Janlöv, fullmäktig köande

Vår köande representation i fullmäktige

Det är viktigt att vi som valda ser till att använda de röster vi har.

Det finns de som önskar en högre andel köande än de 40 procent som är för köande.

Det är inget krav som köande suppleant att deltaga på föreningsstämma men de välkomnas att göra det i mån av plats. Vid ej fullt deltagande av ordinarie kan närvarande suppleant bli tjänstgörande på möte. Suppleant får då rösträtt, vilket jag brukat upplysa de jag talar med om.

Självklart är det viktigt att ordinarie köande kommer så ofta den kan. Men inser någon den inte längre tillfälligt inte kan komma är det bra att meddela detta. Så den/de som länge varit suppleant i väntan på att få bli aktiv kan flyttas upp och får bli ordinarie. Att meddela förhinder ibland ingår i det vanliga livet.

Blir köande boende lämnas platsen. Om vi i fullmäktige lämnar ett stämmomöte tidigare än stämman avslutas är det viktigt att röstlängd stämmer. Men också att 40 procent röstberättigade närvarar för beslutanderätt vilket hittills inte ser ut att varit problem. Vill med detta visa på allas i fullmäktiges roll som ordinarie och suppleant och att vi använder vår del i SKB.

Jag yrkar på

att det i stadgarna återges att suppleant är välkommen att närvara i mån av plats på stämman och vid närvaro på föreningsstämma ev. kan få inträda I tjänst.

Tills det kan finnas i stadgarna är det bra om detta också återfinns i kallelse till föreningsstämma.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Ordinarie fullmäktige kallas till föreningsstämman och samma skrivelse skickas även för kännedom till alla fullmäktigesuppleanter. Vid uppkomna vakanser kallas suppleanterna därefter separat. Redan idag är det praxis att suppleanter efter föranmälan får närvara vid föreningsstämman i mån av plats. Dessa bereds också möjlighet att tjänstgöra om plötsliga vakanser uppstår.

Motionären yrkar att den aktuella frågan ska regleras i stadgarna. Enligt styrelsens uppfattning är frågan inte av sådan karaktär att den bör regleras i stadgarna. Däremot anser styrelsen att det är en god idé att i kallelsen till föreningsstämman lägga till informationen att suppleant är välkommen att närvara i mån av plats och efter föranmälan.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att          avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.