Motion – 2016 / 3

År: 2016
Nummer: 3
Motionsställare: Lars Lingvall, fullmäktig Segelbåten

Valberedningens uppdrag m.m.

Sedan några år tillbaka brukar valberedningen föreslå mötesordförande och justeringsmän vid stämman. Men de valen brukar normalt inte förberedas av en valberedning i en förening. Val av mötesordförande förbereds normalt av styrelsen, som oftast behöver sätta in ordföranden i vissa frågor före mötet för att förhandlingarna ska löpa smidigt, och valet av justeringsmän ska föreningens medlemmar känna sig fria att göra – det är deras representanter för att kontrollera att allt går rätt till.

Det framgår också av SKB:s stadgar att det inte är meningen att valberedningen ska föreslå mötesordförande och justeringsmän. De personerna räknas nämligen inte upp i stadgarnas § 37, där det står: ”I syfte att förbereda föreningsstämmans val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter, ledamöter i hyresutskottet och revisorer samt suppleanter för dessa skall varje ordinarie föreningsstämma utse en valberedning.”

Detta bör självfallet följas.

I stadgarnas § 24 finns regler för närvarorätt och yttranderätt vid stämma. Genom ett märkligt förbiseende anges inte att valberedningens ledamöter har rätt att närvara och att yttra sig i de frågor där de lämnar förslag. Någon representant från valberedningen torde snarast vara skyldig att föredra valberedningens förslag på stämman.

Detta bör korrigeras.

I SKB har valberedningen utöver sedvanliga uppgifter för en valberedning även i uppdrag att föreslå arvoden till styrelsen, revisorerna, hyresutskottet, valberedningen och fullmäktige enligt § 37. Det kan ifrågasättas. Valberedningen ska ha ordentlig kompetens i person- och organisationsfrågor men ska inte också behöva ha ekonomisk kompetens för att kunna utarbeta sådana förslag.

Styrelsen bör återfå denna uppgift.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar

att valberedningen i fråga om sitt uppdrag ska återgå till vad som anges i stadgarna samt

att ge styrelsen i uppdrag att till nästa stadgeändring överväga de ändringar som redovisas i motionen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Som motionären riktigt påpekar räknas inte valberedningens ledamöter upp bland de personer som har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman. Styrelsen betraktar detta som ett förbiseende eftersom valberedningen enligt stadgarna ska lämna förslag på såväl kandidater till de uppdrag som ska väljas på föreningsstämman som arvoden. Vid kommande revision bör SKBs stadgar därför kompletteras med bestämmelser om valberedningens närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman.

Sedan många år tillbaka har SKBs valberedning föreslagit ordförande och justeringspersoner till föreningsstämman. Det är ett vanligt föreningsrättsligt förfarande. Styrelsen anser att systemet fungerar väl och ser inte behov av att ändra rådande praxis. Dock vill styrelsen påpeka att alla fullmäktige har full rätt att föreslå annan ordförande/justeringsperson än den/de som valberedningen förslår.

Enligt SKBs stadgar (§ 37) är det valberedningen som föreslår arvode till styrelse, hyresutskott, revisorer, valberedning och fullmäktige.  Även detta är ett vanligt föreningsrättsligt förfarande. Dessutom är styrelsen det organ i SKB vars ledamöter har högsta ersättning. Ur ett etiskt perspektiv kan den föreslagna ordningen därför starkt ifrågasättas. Mot den bakgrunden anser styrelsen att nuvarande ordning bör bibehållas.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att          anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.