Motion – 2016 / 2

År: 2016
Nummer: 2
Motionsställare: Monica Odén Berggren, fullmäktigesuppleant

Om valberedningens etiska förhållningsätt mot medlemmar

Den 29 mars 2015 var jag på mitt hotellrum i Krakow, Polen. Jag hade återkommit från f d koncentrationslägret Auschwitz. I lägret Birkenau, ett par kilometer därifrån, hade jag sett en tågvagn i original från den tiden, uppställd på spåret i samma typ av kallblåst som under nazismens ideologi fraktade oskyldiga frysande, sjuka människor till de baracker som blev sista anhalten före förintelsen. Barackerna med träväggars glipor, jordgolv och brädkojer för åtta personer i varje.

Plötsligt ringer telefonen. Klockan är lokal tid 17.39, i telefonen är valberedningens ordförande Peter Krantz som snäser och är otrevlig då han bekräftar att 16 medlemmar har nominerat mig till uppdraget som medlemsrevisor i SKB. Vidare säger han att det inte betyder något vad medlemmarna vill, för det är han som bestämmer vilka som ska ha uppdrag i SKB. Och någon tävling i nomineringar får det inte vara i SKB fortsätter han.

”Tävling”, vad menar mannen, är han inte riktigt OK, tänkte jag!

 Mycket snabbt gick mina associationer direkt till den tid, åren 1933-1945, då personer i maktställningar hade samma uppfattning om demokrati som Peter Krantz tycks visa under sitt förtroendeuppdrag. Föraktfullt trampande på medmänniskor, medlemmars vilja och utvecklingsförslag i SKB. Nonchalans mot nominerade medlemmar bl. a genom att inte träffa dem och på ett falskt sätt locka medlemmar att nominera. Peter Krantz har suttit 20 år i SKB:s styrelse och sedan våren 2010 i valberedningen. Helt uppenbart är det så att tidens tand tär på somliga förtroendevaldas omdömen.

Nästa person i valberedningen som klart överskrider sina befogenheter är xxxx som sänder brev till fullmäktige och suppleanter (inkom per post 2016-01-12) där det enda xxxx förordar som merit är: ”Närvaron på årsmöten har betydelse.”  Alltså är xxxx argumentering för vilka meriter som kömedlemmars ombud/fullmäktige bör ha, är att de har varit närvarande på årsmöten. Vi kömedlemmar sätter många frågetecken för den underliga uppfattningen. Vi har inte på ett ordinarie årsmöte för kömedlemmar beslutat att meriten och förmågan att sköta ett representantskap är närvaro.

 Kömedlemmar har ingen att rapportera mötet till och har inte rätt att skriva vare sig på SKB:s webbsida eller i tidningen ”Vi i SKB”. Det har styrelsen och den nya Vdn förbjudet.

Vår grupp SKB Kvinnor fick inte med en enda rad i tidningen.(diskriminering och undanhållande av information till alla medlemmar i SKB)

 Meriten är alltså närvaro. En värdering som inte har något med personens förmåga att förstå innebörden i beslut på ett möte/föreningsstämma/extra stämma.

Xxxx förstår inte att i en ekonomisk förening som omsätter flera miljarder kronor per år och vars ekonomi så starkt påverkar medlemmarnas privatekonomi så måste medlemsombuden/fullmäktige vara ekonomiskt kompetenta och helst även ha viss kunskap om juridik eftersom stadgar ändras då och då. Manipulerandet av endast ett årligt ordinarie möte för kömedlemmar hör inte hemma i demokratisk förening. De i förväg riggade listorna (av xxxx och xxxx från valberedningen i samarbete med styrelsen) utesluter de närvarande medlemmarnas förslag.

När medlemmar inte får välja sina egna representanter då är SKB inte en ekonomisk förening längre!

 

Jag yrkar att fullmäktige beslutar

 att

fullmäktige tar ställning för ett etiskt förhållningssätt och demokratiska värderingar och därmed uttalar att personer som är olämpliga inte bör sitta kvar eller väljas om. En livslång mandattid (som idag) på förtroendeposter till styrelsen, till valberedningen och till hyresutskottet är extremt olämpligt.

att

uttalandet bekräftas genom dokumentation i stämmoprotokollet 2016-05-26.

att

mandattiden begränsas till 8 år om personen visar sin förmåga till etiskt och demokratiskt förhållningssätt mot medlemmar och solidaritet med medlemmars ekonomiska insats samt arbete i föreningen.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKBs medlemmar väljer fullmäktige. Valen sker på de ordinarie medlemsmöten som arrangeras för såväl hyresmedlemmar ute i SKBs förvaltningsenheter som för de köande på ett eget gemensamt medlemsmöte. På föreningsstämman väljer fullmäktige i sin tur styrelse, hyresutskott, revisorer och valberedning.

Alla medlemmar har enligt SKBs stadgar (§ 37 fjärde stycket) möjlighet att nominera kandidater till styrelse, hyresutskott, revision. Valberedningen granskar noggrant samtliga inkomna nomineringar och tar därefter fram ett förslag till val. I sitt arbete söker valberedningen efter lämpliga kandidater som bidrar till att styrelse, hyresutskott och revision får en välbalanserad sammansättning och tittar då på såväl kompetens och erfarenhet som ålder och kön.  Att sammansättningen förnyas över tid är också något som valberedningen strävar efter. Styrelsen vill dock understryka att valberedningens förslag är just ett förslag. Enligt stadgarna (§ 37 femte stycket) har fullmäktige möjlighet att föreslå andra kandidater på föreningsstämman.

Motionären föreslår en begränsning av mandattiden till åtta år. Styrelsen är av uppfattningen att ledamöter med lång erfarenhet av förtroendeuppdrag inom SKB bidrar till föreningens verksamhet med mycket värdefull kunskap. Viktigare än en begränsning i tid är enligt styrelsen att sammansättningen i de förtroendevalda organen är god, vilket bl.a. innebär att det måste finnas plats för såväl nyvalda som erfarna ledamöter.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att          avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.