Motion – 2016 / 1

År: 2016
Nummer: 1
Motionsställare: Anders Syrén, fullmäktig Grundläggaren

Föreningsstämmans längd

Det här är motionen som inte skulle behöva antas av fullmäktige.

Under lång tid var antalet motioner ytterst få och att avhandla årsstämman på en vanlig vardagskväll var inget bekymmer. De som önskade yttra sig kunde göra det utan att känna någon tidspress. Men när statsmakterna blev mer ogina med bidrag till bostadsbyggandet så var lugnet förbi för SKB och mycket blev av tvång förändrat inom organisationen. Men det väckte även medlemmarna som sedan flera år lämnat in motioner i ett antal som aldrig tidigare skådats. 2015 inkom 77 motioner. Att avhandla alla dessa motioner under ett fåtal timmar får väl närmast betecknas som ett skämt. Om styrelsen hade känt minsta ansvarskännande så hade de beslutat att stämman måste förläggas under en heldag. Nu har det inte skett.

Motioner om detta har inkommit men styrelsen har ansett att tillräckliga debattmöjligheter funnits för fullmäktigeledamöterna innan stämman och avstyrkt motionerna. Undertecknad föreslog, vid ett sådant tillfälle, ett ”beredningsmöte” i tanke att det skulle fungera som de utskott som kan tillsättas under exempelvis kongresser för att bereda komplicerade frågor. Den tanken var lite naiv och det är med rätta de mötena numera kallas motionsmöten. Dessa möten fyller åtminstone den funktionen att aktiva fullmäktigeledamöter ges en chans att debattera några av motionerna med de mest intresserade ledamöterna. Men det hjälper inte stämmans problem.

Demokrati handlar inte enbart om att få lägga sin röst på ett alternativ. Undertecknad är ambitiös nog att vilja argumentera för sin sak och – inte minst – få höra andras åsikt. Sådant kan behöva sin tid men är ett absolut måste för en levande demokrati.

Jag anser att styrelsen har fullt mandat att redan nu besluta att årets fullmäktige möte förläggs på en heldag om antalet motioner ligger i nivå med vad som varit de senaste åren. Den minsta man kan kräva är att styrelsen tar sitt ansvar och tillstyrker motionen.

Jag yrkar

att                 föreningsstämman beslutar att ordinarie föreningsstämma förläggs som en heldagskonferens från och med 2017 års stämma

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Frågan om tid för föreningsstämmans genomförande har, som motionären påpekar, behandlats vid tidigare stämmor. Fullmäktige har dock varje gång beslutat att inte göra någon förändring.

Som motionären också påpekar har antalet ärenden som föreningsstämman haft att ta ställning till ökat markant under en följd av år. Styrelsen har tidigare behandlat alla skrivelser som rubricerats som motioner som just motioner. Detta innebär att SKB inte har följt föreningslagens uppdelning såvitt gäller ansvar, befogenheter och andra uppgifter mellan föreningsstämman, styrelsen och VD. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande och styrelsen har därför beslutat att från och årets stämma bara behandla de ärenden som stämman är behörig att besluta i som motioner. Förvaltningsfrågor som ligger under styrelsens och VD:s lagreglerade ansvar och frågor som faller utanför föreningens ändamål kommer därmed inte att tas upp till beslut på föreningsstämman.

Den nya hanteringen har lett till en stor minskning av det antal motioner som kommer att behandlas på årets föreningsstämma och tid för diskussioner har därmed frigjorts. Dessutom bereds både fullmäktige och motionärer möjlighet att diskutera motioner både vid ordinarie medlemsmöten och vid det s.k. motionsmötet. Styrelsen anser därmed inte att det finns behov av att genomföra föreningsstämman som en heldagskonferens.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att          avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.