Motion – 2015 / 77

År: 2015
Nummer: 77
Motionsställare: Ragnar von Malmborg, fullmäktig köande

Gör ett program för hissar i hisslösa hus.

Ett antal av SKB:s hus saknar hiss. För att bygga nya hus finns regler som kräver hiss över viss hushöjd. Det finns starka skäl för dessa regler. De handlar om tillgänglighet för individer med rörelseproblem men också om viktiga standardkrav för olika delar av livet. Det kan handla om t.ex. barnvagnar, flyttbestyr, konsekvenser av olyckor eller allmän bekvämlighet. Sådana regler finns inte för befintliga hus, men de bakomliggande resonemangen för hissar gäller också för äldre hus.

Förmodligen är det så att i en hel del av SKB:s hus finns möjligheter att installera hus till acceptabel kostnad och med i övrigt rimliga resultat, medan det i andra hus kan vara så svårt att det inte är rimligt.

Idag finns väsentligt billigare och smartare hissar som kan infogas i befintliga trapphus än tidigare.

Av dessa skäl bör SKB göra en genomgång av sina hus för att bedöma var det är rimligt att tillföra hissar och var det tillsvidare får anses vara för svårt. Utifrån detta kan göras en ekonomisk bedömning som kan tillställas fullmäktige så att fullmäktige får ta ställning till i vilken takt som SKB bör kunna förse så många hus som möjligt med hiss.

 

Föreslår att föreningsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag

– att göra en genomgång av vilka hus som rimligen kan förses med hiss.

– att göra en ekonomisk uppskattning av kostander.
– att återkomma till fullmäktige med ett förslag till beslut angående hissinstallationer i befintliga hus.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Gemensamt utlåtande från styrelsen i motionerna 76 och 77

Den utredning som genomförts i SKBs fastigheter avseende tillgänglighet är avslutad. Utifrån den har fastigheterna klassats så att det nu finns möjlighet att innan tilldelning ha en uppfattning om vilken tillgänglighetsgrad som gäller för aktuell lägenhet. SKBs styrelse anser det viktigt att i möjligaste mån och där det är ekonomiskt försvarbart tillse att fastigheterna har så god tillgänglighet som möjligt.

Att utreda förutsättningar för nya hissar i befintliga byggnader kan anses ligga i linje med detta men att bygga nya hissar i befintliga hus är mycket kostsamt och kräver utrymme i trapphusen. Det kan tilläggas att SKB alltid i samband med större renoveringar undersöker möjligheten att installera hiss i de hus som inte redan har det.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  anse motionerna besvarade.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionerna 76 och 77 besvarade.