Motion – 2015 / 76

År: 2015
Nummer: 76
Motionsställare: Ulla Wikander, hyresmedlem Skalan-Kartan

Hissar för trevåningshus

SKBs kösystem och fördelarna med att bo hos SKB gör, att inom föreningen bor allt fler äldre personer. Som den demografiska utvecklingen ser ut kommer allt fler av oss att leva allt längre. Samtidigt har socialpolitiken förändrats så, att hjälp och stöd ges till äldre för att de ska bo kvar hemma så länge som möjligt. Särskilda boenden för äldre avvecklas.

 

Dessa förhållanden gör det allt viktigare för SKB att ordna så att äldre kan bo kvar med bibehållen möjlighet att klara sig själva. Då är det viktigt att kunna ta sig ut själv.

 

Att gå i trappor är ofta svårt utan hiss. Det är inte heller lätt för föräldrar med småbarn eller för funktionsnedsatta att klara sitt vardagsliv utan hiss. Och inom SKB ska alla kunna bo.

 

Det finns många trevåningshus utan hiss i SKB. De husen är på andra sätt mycket trevliga. Många äldre skulle kunna bo kvar där eller flytta dit, om det fanns hiss. Likaså unga familjer som ska skaffa barn eller med småbarn. Också andra kan ha nytta av hiss.

 

På utlysningen av lediga bostäder inom SKB har det under året tillkommit uppgifter som visar att den tillgänglighetsutredning, som förra året var på gång, nu är färdig. Man kan läsa om ”God /eller dålig/ framkomlighet i trapphus och entré”. Också ”brister” i sådan framkomlighet. I svaret på min motion om hissar till trevåningshus förra året, hänvisades till en pågående utredning. När den var klar skulle åtgärder kunna föreslås för att öka tillgängligheten i vissa fastigheter. Så verkar vara fallet nu.

 

Mina önskemål är

att SKB snarast tillsätter en grupp som undersöker trevåningshusen utan hiss

att gruppen innehåller personer som kan avgöra i vilka hus det vore lämpligt att bygga till hissar

att gruppen rapporterar detta – om möjligt – till nästa stämma,
att SKB satsar på att bygga hissar till hus så fort som möjligt

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Gemensamt utlåtande från styrelsen i motionerna 76 och 77

Den utredning som genomförts i SKBs fastigheter avseende tillgänglighet är avslutad. Utifrån den har fastigheterna klassats så att det nu finns möjlighet att innan tilldelning ha en uppfattning om vilken tillgänglighetsgrad som gäller för aktuell lägenhet. SKBs styrelse anser det viktigt att i möjligaste mån och där det är ekonomiskt försvarbart tillse att fastigheterna har så god tillgänglighet som möjligt.

Att utreda förutsättningar för nya hissar i befintliga byggnader kan anses ligga i linje med detta men att bygga nya hissar i befintliga hus är mycket kostsamt och kräver utrymme i trapphusen. Det kan tilläggas att SKB alltid i samband med större renoveringar undersöker möjligheten att installera hiss i de hus som inte redan har det.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  anse motionerna besvarade.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionerna 76 och 77 besvarade.