Motion – 2015 / 75

År: 2015
Nummer: 75
Motionsställare: Mikael Möller, hyresmedlem Kampementsbacken

Lägenhetstemperaturen

Socialstyrelsen rekommenderar följande temperaturnivåer i hyresbostäder:

 

18 C lägsta temperatur för .normalhyresgäster.

20 C lägsta temperatur som kan krävas av gruppen äldre och sjuka hyresgäster

20-23 C rekommenderad temperatur för .normalhyresgäster.

22-24 C rekommenderad temperatur för äldre och sjuka hyresgäster

 

Föreslår att fullmäktige beslutar

 

att boende medlem själv skall kunna välja mellan 19-, 21 och 23+ grader celsius

inomhustemperatur.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB strävar efter effektiva installationslösningar och välisolerade byggnader för att uppnå god inomhusmiljö och samtidigt låg energianvändning. Vid större ombyggnader och i nyproduktionen förses lägenheterna med både utegivare och referensgivare i lägenheterna. Allt för att uppnå rätt inomhustemperatur. Styrelsen har på styrelsemöten tidigare i höstas startat en diskussion om SKB kommande standard och tillval liksom eventuell möjlighet till individuell reglering av inomhustemperaturen. Arbetet kommer att pågå även under 2015. Styrelsen kommer att ta med sig synpunkterna från motionären och arbeta in valda delar i en kommande översyn.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.