Motion – 2015 / 74

År: 2015
Nummer: 74
Motionsställare: Mikael Möller, hyresmedlem Kampementsbacken

Avtal

Avtal är till för att vara överens om vad man är överens om.

Följande undertecknade avtal med SKB föreligger: AvtalBadrumSKB. Med punkt 1) har man ej lyckats. Punkt 5) genomfördes efter hot om rättsliga åtgärder. Punkt 6) undermåligt utförd – se bilder. Ingenstans i detta avtal står att åverkan skall ske på köksdörr.

Följande självklara kontraktsförslag undertecknades ej: 22 december 2014.  Dock har de flesta punkterna avklarats efter mycket förhandling. Punkt 5) har jag själv korrigerat. Punkt 8) fortfarande ej utförd. Punkt 11 ej helt klar. Punkt 12) utfördes ej (såvitt jag vet i ingen lägenhet). Är någon av punkterna oskälig?

Jag yrkar på

 

att SKBs projektledare avskedas för obstruktion.

 

att alla boende ersätts för elektrikerkostnader vad gäller uppsättning av taklampor.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Gemensamt utlåtande från styrelsen i motionerna 73 och 74

Stamrenoveringar är alltid påfrestande för de boende och i kvarteret Kampementsbacken har det varit extra besvärligt och komplicerat då även värmestammar, balkongpartier och fasadrenovering utfördes samtidigt. Erfarenheterna från projektet har mynnat ut i en ny och tydlig informationsstrategi för kommande stambyten. Uppföljning och erfarenhetåterföring kommer genomföras under våren 2015. Ersättning till de boende har följt tidigare praxis i form av hyresfrihet under renoveringen och ersättning för extra elanvändning på grund av bristande värme. Det är SKBs målsättning att bibehålla lägenheterna i gott skick och anser det därför nödvändigt att stamrenovera fastigheterna med vissa periodiska intervall som beror på när behov föreligger. När det gäller beslut i frågor som rör ledning av personal eller olika upphandlingar så är detta inte en fråga för stämman. Dessa frågor skall hanteras av SKB:s vd i den löpande förvaltningen.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  avslå motionerna.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionerna 73 och 74.