Motion – 2015 / 69

År: 2015
Nummer: 69
Motionsställare: Reidar Almqvist, hyresmedlem Svetsaren

Förslag till alternativ värme

Idag har vi fjärrvärme till kv. Svetsaren och med stor sannolikhet kommer kostnaderna för detta att successivt öka. Vårt kvarter har ett fördelaktigt läge och kan passa bra som pilotprojekt för SKB.

 

Därför föreslår jag att

SKB undersöker om det kan vara ekonomiskt lönande att borra för bergvärme i vårt kvarter.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

I samband med större ombyggnads eller renoveringsarbeten i SKBs fastigheter görs alltid en studie av energieffektivisering. För närvarande ser inte styrelsen något som skulle tyda på en större prisökning av fjärrvärmen inom Stockholms stad de närmaste åren. Under 2015 har fjärrvärmetaxan däremot sänkts något. Bergvärme har nyttjats som tillskottvärme i flera av SKBs senaste nyproduktionsprojekt som Tältlägret, Tant Gredelin och nu i Ursvik används bergvärme som huvudalternativ. Styrelsens uppfattning är att fjärrvärme är en leverenssäker, miljövänlig och kostnadseffektiv uppvärmningsform och att byte av uppvärmningssystem lämpligtvis prövas inför omfattande renovering av befintlig teknisk utrusning.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.