Motion – 2015 / 68

År: 2015
Nummer: 68
Motionsställare: Anita Roos, fullmäktig Solsången

Boendepåverkan och sociala insatser

Medlemmar som gjort en betydelsefull insats i SKBs anda bör uppmärksammas. Instifta ett diplom eller pris.

 

Vi blir ofta uppmärksammade på att ledningen fått förvaltningspris i flera år.

Vi vill att detta genererar neråt och blir synligt på kvartersnivå.

 

Jag/vi yrkar 

att föreningsstämman beslutar att lyfta upp frågan till nästa stämma och komma med ett förslag.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB har idag inga planer på att instifta ett särskilt pris för medlemmar som gör betydelsefulla insatser. Det finns mycket som skulle kunna belönas och svåra avvägningar skulle behöva göras av vad som ska prisas respektive inte. Däremot bör goda insatser kunna uppmärksammas på andra sätt. Så har också skett då och då, bl.a. genom artiklar i tidiningen Vi i SKB och genom att dela ut blommor eller liknande på kvartersrådsträffarna. Styrelsen tar till sig synpunkterna och ska se till att goda insatser även fortsättningsvis kommer att belönas.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att                  anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.