Motion – 2015 / 67

År: 2015
Nummer: 67
Motionsställare: Magnus Olsson, fullmäktig, och Åsa Arbin, hyresmedlem Kampementsbacken

Funktionellt tillval när det gäller kyl/frys

SKBs motto är ”Praktiskt och Vackert” enligt broschyren med samma namn som finns på SKBs hemsida under rubriken Föreningsfrågor/Regler och riktlinjer: ” SKBs bostadsmiljöer ska vara välplanerade, vackra och praktiska, där stor omsorg lagts ned på planering i både stort och smått.” Broschyren visar upp exempel från såväl nybyggnation som det äldre beståndet.

 

Den här motionen gäller de opraktiska – små och otidsenliga – kyl- och frysskåp som finns i många lägenheter. När en kyl/sval eller kyl/frys behöver bytas ut för att den inte längre fungerar finns det idag otidsenliga begränsningar för tillvalet som innebär att många får en kyl- o frysenhet som är betydligt mindre än vad de har behov av eller lägenhetens storlek motiverar. Många har inte ens en ”sval” i kylen utan har varit tvungna att prioritera bort den för att få en frysdel. På grund av dagens svåra bostadssituation och köerna i SKB kan såväl tvåor som mindre treor ha hushåll på fyra personer eller fler. I en del äldre fastigheter har även större lägenheter en lägre standard när det gäller kyl/sval och frys.

 

Rationella inköp och hälsosam förvaring

Rationella inköp av livsmedel och därmed också förvaring av kyl-och frysvaror är en av grundpelarna för att familjer ska kunna få sitt hektiska livspussel att gå ihop. Småaffärerna i närmiljöerna försvann ju för 40, 50 år sedan! I de flesta hushåll med två vuxna förvärvs­arbetar oftast båda och jobbresorna som tar allt längre tid minskar möjligheten till rationella inköp på vardagar. Dessutom kan de små kylskåpen bli en hälsofara eftersom de inte klarar av att kyla ner nyinköpt mat och att hålla tillräckligt låg temperatur för livsmedlen.

 

Det är dags att SKB moderniserar sitt äldre bestånd för att kunna till­godose medlemmarnas behov av en effektiv kyl/sval/frys-förvaring med ordentlig volym år 2015.

 

Vi yrkar att föreningsstämman beslutar

  • att SKB inför en ny standard för samtliga lägenheter med fullhöjdskyl/sval/frys när ett kylskåp ska bytas ut.
  • att för lägenheter på 3 rok eller större ska det finnas ett tillval för de boende medlemmar som så önskar att också ett eventuellt sidoskåp tas bort för att kunna erbjuda en hel kyl/sval respektive frys vid sidan av varandra.
  • att SKBs tillval för kyl/frys på ett bättre sätt visas på hemsidan med bifogade bilder och eventuella kostnader. Riktlinjerna för tillvalen av kyl/sval/frys ska också finnas på hemsidan för ökad transparens och framför allt bör riktlinjerna tillämpas konsekvent så att alla vet vad som gäller.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKBs lägenhetsbestånd är byggt från 1917 till dags datum. Standarden i de olika fastigheterna varierar en hel del beroende på när fastigheten är byggd. I de äldre fastigheterna kan det vara svårt att få till en bra lösning för vitvaror rent praktiskt. SKB har sedan lång tid tillbaka en tillvalsmöjlighet att gradera upp standarden från kyl/sval till kyl/frys inom ramen för det utrymme som finns att tillgå, d.v.s. den gamla kyl/svalens plats. Ibland finns ingen begränsning i höjd och då väljs ett fullhögt skåp.  Ibland finns begränsningar både i sidled och i höjd, som gör att fritt val av vitvara inte finns. Omfattande ombyggnadsåtgärder kan då krävas och andra faciliteter såsom städskåp eller övrig förvaring kan bli lidande. I dessa fall erbjuds ett så stor skåp som möjligt med hänsyn till utrymmet. Tillvalet med uppgradering till kyl/frys kostar idag 12 kr/mån och läggas in i grundhyran. En i sammanhanget mycket blygsam kostnad. Styrelsen anser därmed inte att en ny standard enligt motionärernas första attsats är motiverad.

 

Styrelsen är medveten om att utrymmen i köken i de äldre fastigheterna inte alltid räcker till för de krav och önskemål som ställs från hyresmedlemmarna. Eftersom de ser så olika ut i de olika fastigheterna finns inte heller någon enkel standardlösning som kan tillämpas på alla kök. Även behoven hos de olika boende ser olika ut. Styrelsen har i grupparbeten på styrelsemöten tidigare i höstas startat en diskussion om SKB kommande standard och tillval. Arbetet kommer att pågå även under 2015. Styrelsen kommer att ta med sig synpunkterna från motionärerna och arbeta in valda delar i en kommande översyn.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att                  avslå motionens första att-sats.

 

att                  anse motionen i övrigt besvarad (att-sats två och tre).

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionens första att-sats samt att anse motionen i övrigt besvarad (att-sats två och tre).