Motion – 2015 / 64

År: 2015
Nummer: 64
Motionsställare: Tony Väderberg, hyresmedlem Lästen

Modernisering av hushållssopor

Jag vill att hushållssoporna moderniseras. Grovsoporna ok. Flytta it hushållssoporna från garagen och fastigheterna snarast möjligt.

Hushållssoporna skall vara så nära som möjligt gatan. Varenda meter, dörröppning, bärande osv gör sophämtningen dyr. Det finns utmärkta färdiga hush.sop”lådor” som skall ställas vid gatans närhet.

Nuvarande garagesopor är galenskap. Vi förlorar hyror och betalar för sophämtning. DUBBEL kostnad.

Detta är enkel procedur som snabbt kan åtgärdas.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Gemensamt utlåtande från styrelsen i motionerna 64-66

Motionären tar i tre motioner upp frågor som rör avfallshantering och p-platser i kv Lästen.

 

Avfallshanteringen är idag i kv Markpundet och Lästen löst på så sätt att två enbils-garage och tre cykelförråd (helt eller delvis) tagits i anspråk för hushållsavfall. Den lokala förvaltningsledningen har för cirka 4 år sedan fört samtal med kvartersrådet för att lösa sopfrågan på det sätt motionären föreslår, men man var då inte mogen att genomföra några förändringar. Styrelsen delar motionärens ambitioner när det gäller att flytta ut hushållsavfallet till sopskåp eller ännu hellre bottentömmande djupbehållare, om så medges. Medel för detta är avsatt i 2015 investeringsbudget och samtal kommer att återupptas med kvartersrådet i frågan. Däremot anser inte styrelsen att sopsug skulle vara ett kostnadsmässigt rimligt alternativ. Det skulle innebära en väsentligt mycket större investering än vad de möjliga besparingarna motiverar.

 

Vad gäller p-platserna utanför grovsopsrummet vid Besmansvägen 42–44, byggdes de befintliga platserna där ut i samband med stamrenoveringen, som genomfördes 1998-99. Styrelsen anser inte att det finns plats för särskilt många nya platser där. Möjligen kan ytterligare någon enstaka plats tillskapas. Att bygga parkering i flera plan blir dock även det alldeles för dyrt och blir därför inte ett kostnadsmässigt rimligt alternativ, trots bristen på p-platser i området.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att                  bifalla motion 64.

 

att                  anse motion 65 besvarad.

 

att                  avslå motion 66.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motion 64, att anse motion 65 besvarad samt att avslå motion 66.