Motion – 2015 / 33

År: 2015
Nummer: 33
Motionsställare: Monica Odén Berggren, fullmäktigesuppleant köande

Flera medlemskategorier i SKB

Vi har observerat att det finns fler medlemskategorier (grupper) i SKB än vad som står i SKB stadgarnas paragraf § 4 Medlemskap. En medlemskategori kallas nu boende medlem utan kontrakt och finns inte upptagen som en medlemsgrupp i stadgarna. Efter egen begäran (ref. stadgarnas sid. 8 § 16) har hon/han överförts till den förvaltningsenhet där medlemmen bor. En ny praxis har införts.

 

Förslag

Allt byråkratiskt krångel som medför olika och oklara medlemskategorier bör ändras. Boende medlem utan kontrakt är köande endast om det obligatoriska bosparandet 20 000 kr har betalats till SKB eller om inbetalning pågår.

 

Yrkande

 

Jag yrkar att fullmäktige beslutar

Att ge styrelsen i uppdrag andra ändra stadgarna så att de stämmer med den nya praxis som SKB redan infört att det finns en tredje medlemskategori benämnd boende utan kontrakt.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

En medlem som varaktigt sammanbor med hyresmedlem kan, på egen begäran, överföras till samma förvaltningsenhet (fastighet/kvarter) som hyresmedlemmen. Detta regleras i stadgarnas § 16. Den aktuella möjligheten har funnits länge och är alltså ingen nyhet. Den har tillämpats vid ett fåtal tillfällen. Den äldsta gällande överföringen är från 1995 och den senaste är från år 2014.

 

Den medlem som begär att få tillämpa den aktuella möjligheten får av praktiska skäl medlemsbevis som för boende (för att ev. kunna bli invald i fullmäktige), men är registrerad som köande medlem och betalar årsavgift som alla andra köande. Medlemmen är alltså köande medlem och inget annat.

 

SKB har två medlemskategorier, hyresmedlemmar och kömedlemmar. Att införa en ny medlemskategori utan att detta tillför något mervärde är enligt styrelsens mening inte befogat.

 

 

Styrelsen förslår föreningsstämman besluta

 

att                  anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.