Motion – 2015 / 31

År: 2015
Nummer: 31
Motionsställare: Erik Linghede, hyresmedlem Sigbardiorden

Förändring av bristande kösystem för att underlätta för yngre (köande 1985–1995) att få tillgång till lägenheter

SKB’s kösystem brister när det kommer till att fördela lägenheter till köande från mitten av 80 talet och framåt. Kön har stagnerat då ingen mister sin köplats. Nybyggen är dyra och fungerar inte för unga sökande. Själv har jag köat sedan 1986 och har i stort oförändrad köplats sedan jag flyttade till mitt första SKB hem för snart 10 år sedan i Hässelby.

 

Med denna motion så efterfrågar jag en utredning till möjligheter att förändra kösystemet. Förändringar skulle exempelvis kunna vara att köande fram tom 1990 blir av med sin köplats efter nytt kontrakt tecknas.

 

Jag yrkar

att  föreningsstämman beslutar att tillsätta en utredning alt arbetsgrupp att se över rådande kösystemets brister för unga sökande och kommer med ett akut insatsförslag. Detta behöver ses över och förändras inom snar framtiden då behovet för unga som söker bostäder är enormt och SKB’s fördelaktiga kösystem hindrar personer som köat i 28 år att komma närmare stan än Hässelby, Tensta, Skärholmen. Behovet är akut!

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Frågan har behandlats på tidigare föreningsstämmor. En fördel med SKBs system är att en hyresmedlem har möjlighet att söka en ny lägenhet när livssituationen förändras, t.ex. vid ändrad familjesituation. När hyresmedlemmen får en ny lägenhet blir samtidigt den tidigare förhyrda lägenheten ledig för uthyrning. Styrelsens uppfattning är att problemet med långa kötider inte beror på SKBs regelverk utan på att föreningen har få lägenheter i förhållandet till det stora medlemsantalet.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.