Motion – 2007 / 6

År: 2007
Nummer: 6
Motionsställare: Rune ?-rnevall, köande medlem

Om överlåtelse av medlemskap

Jag vill föreslå styrelsen att föreslå en ändring av stadgarna för att möjliggöra överlåtelse
av medlemskapet (köplatsen) i rakt familjemässigt upp- och nedstigande led.
Förutom uppgivenheten när man fi nner att man efter ca 25 års köande, medlemskap och
sparande inte kunna komma i fråga för ett objekt som man önskat och att man sedan av
åldersskäl inte har möjligheten att utnyttja den långa medlemstiden, är jag övertygad om
att möjliggörande av ovanstående överlåtelseförslag skulle medföra en vitalisering av
SKBs grundläggande värderingar inom boområdet, till förmån för en positiv syn på ett
långsiktigt medlemskap, vilket som jag bedömer säkerligen är av största vikt för den här
typen av organisation. Det är inte ovanligt att överlåtelse i ordnade former förekommer
vad gäller motsvarande bostadssparande/köande.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Inom SKB är det uteslutande turordningen som avgör vilken medlem som får hyra en viss
lägenhet. SKB tillämpar således inga förturer. Det är en styrka med enkla och klara regler
som anses vara rättvisa. Vid 1991, 1994 och 2000 års föreningsstämmor behandlades motioner
om överföring av medlemskap mellan föräldrar och barn. Dessa motioner avslogs
av respektive stämma. Föreningsstämman gjorde bedömningen att överföringar av medlemskap
inte var förenliga med föreningens syfte.
I SKBs stadgar anges att medlemskapet är personligt, men att överlåtelse medges till
make/maka/sambo vid dödsfall och vid upplösning av ett långvarigt äktenskap eller samboförhållande
(§ 9). Denna enda möjlighet till överlåtelse av medlemskapet grundas på
uppfattningen att det gemensamma boendet är en del av äktenskapet eller samboförhållandet.
En överlåtelse av medlemskapet enligt motionärens förslag innebär alltid att en
person går förbi ett stort antal köande medlemmar och kringgår turordningen för övriga
medlemmar.
Mot denna bakgrund föreslår styrelsen föreningsstämman
att avslå motionen.
 

Beslut

Föreningsstämman beslutade
att i enlighet med styrelsens förslag avslå motion nr 6 ang överlåtelse av medlemskap i familjemässigt upp- och nedstigande led.