Motion – 2015 / 29

År: 2015
Nummer: 29
Motionsställare: Carin Backander, hyresmedlem Träslottet

Förlust av deponerat belopp vid avbokning av lägenhet i nyproduktion

Av artiklarna ”Attraktivt och lugnt vid foten av Johannelundstoppen” s. 13 och ”För stadsmänniskor som älskar naturen” s. 19 i oktobernumret 2014 av ”Vi i SKB” framgår att SKB-medlem som tecknar hyreskontrakt för lägenhet i nyproduktion före kontraktstecknandet ska erlägga en deposition om 3000 kr. Depositionen dras sedan av från den insats som medlemmen ska betala senast fyra månader innan inflyttning. Avbokar medlemmen lägenheten tillfaller det deponerade beloppet SKB för att täcka de administrativa kostnaderna med uthyrningen.

 

Vid uthyrning av nyproduktion ringer SKB-personalen upp medlemmar som intresseanmält sig för lägenhet i projektet. Önskar medlemmen teckna kontrakt för lägenhet bestäms tid för ett möte där kontraktet skrivs under och viss information erhålls. Detta sker lång tid före inflyttning (som exempel kan anges att uthyrningen av kvarteret Muddus påbörjades under december 2014 och inflyttning är beräknad till oktober 2015-april 2016). Avbokar medlemmen lägenheten innebär detta att SKBs personal ringer upp nästa medlem på listan, bokar ett möte där kontrakt tecknas och viss information erhålls. Förutom mötestid och telefonsamtal skrivs ett kontrakt ut, arbetet med kontraktet innebär rimligen endast att ändra namn på handlingen. Att den administrativa kostnaden per avbokning skulle uppgå till 3000 kr förefaller orimligt. Det administrativa arbetet bör även ingå i SKBs personals ordinarie uppgifter vid uthyrning av nyproduktion.

 

Att beakta är även SKBs värdegrund (se SKBs regler och riktlinjer på webbsidan). Enligt denna arbetar SKB för medlemmarnas bästa. Att utan stöd i stadgarna ta ut en deposition vid tecknande av hyreskontrakt där medlemmen faktiskt inte kan flytta in i lägenheten på ca ett år kan inte vara för medlemmarnas bästa. Lägenheterna förmedlas enligt kötid, att en medlem avbokar en lägenhet leder endast till att en annan medlem får möjlighet till ett attraktivt objekt.

 

Jag vill även framhålla att SKB genom att behålla det deponerade beloppet vid avbokning inte agerar enligt hyreslagen (12 kapitlet 65 a § Jordabalken).  I paragrafens första stycke framgår att ”ingen får ta emot, träffa avtal om eller begära ersättning av hyressökande för förmedling av bostadslägenhet för annat ändamål än fritidsändamål” och i fjärde stycket samma paragraf ”den som uppburit otillåten ersättning är skyldig att betala tillbaka den.”

 

Jag yrkar

att SKB redovisar var depositioner som erlagts bokförts

att fullmäktige beslutar att införa återbetalning av deposition till medlem när medlem avbokar lägenhet efter kontraktstecknande

att fullmäktige beslutar att SKB återbetalar samtliga depositioner som erlagts av medlemmar vid tecknande av kontrakt för lägenhet i nyproduktion och som därefter avbokats

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Gemensamt utlåtande från styrelsen i motionerna 28 och 29

SKB har till ändamål att bedriva byggnadsverksamhet för att i första hand upplåta bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt för permanent boende åt föreningens medlemmar. Rätten att frånträda ett avtal (ångerrätt) enligt 2 kap lagen om distansavtal utanför affärslokaler gäller inte för avtal som avser uthyrning för varaktigt boende (2 kap 1 § 2 st p 1). SKB:s verksamhet är inte en sådan förmedling av bostadslägenheter (12 kap 65 a § jordabalken) som motionären talar om i motion 29.

 

Det belopp, 3 000 kronor, som medlem betalar till SKB i anslutning till kontraktstecknande är inte sådan ersättning som avses i 12 kap 65 § jordabalken.

 

Medlem som hyr lägenhet ska till SKB betala den för lägenheten fastställda upplåtelseinsatsen. Medlemmens betalning av ovannämnda belopp, 3 000 kronor, betecknat deposition, är till sin natur att jämställa med en delbetalning av den för lägenheten fastställda upplåtelseinsatsen.

 

Om medlem säger upp avtalet (avbokar lägenheten) får SKB enligt föreningens stadgar kvitta fordran som föreningen har på medlemmen mot de medel som medlemmen har innestående hos föreningen (föreningens stadgar § 13).

 

Föreningens fordran avser det merarbete som föreningen åsamkats på grund av medlemmens uppsägning.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  avslå motion 28.

 

att                  anse första att-satsen besvarad i motion 29.

 

att                  avslå att-satserna två och tre i motion 29.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motion 28,

att anse första att-satsen besvarad i motion 29 samt att avslå att-satserna två och tre i motion 29.