Motion – 2015 / 28

År: 2015
Nummer: 28
Motionsställare: medlemmar i gruppen ”SKB Kvinnor”; Ingela Engblom, fullmäktig Timmermannen, Monica Odén Berggren, fullmäktigesuppleant köande, Lena Lind, hyresmedlem Vingen, Åsa Arbin, hyresmedlem Kampementsbacken, och Lena Rosenberg, kömedlem

Straffavgift då SKB medlem använder sin ångerrätt

En SKB medlem som ångrar, avstår från att skriva kontrakt efter anmälan och erbjudande om lägenhet har inte förorsakat någon extra kostnad för SKB:s administration eftersom alla köpare eller säljare av produkter och tjänster har ångerrätt i Sverige. Exakt samma rättighet har den person, organisation eller företag att avstå från att fullfölja ett avtal eller att skriva hyreskontrakt.

En moralisk synpunkt som borde ha stor tyngd i en kooperativ förening är att ingen medlem i SKB ska tvingas in i en ekonomisk situation som medlemmen i förväg ser att det inte skulle fungera.

Samma förhållande gäller det som står skrivet i punkten 4 på sid. 15 och sid. 19 i tidningen ”Vi i SKB” oktober 2014. Deposition 3000 kr kommer SKB att innehålla om medlemmen ångrar sig och avbokar lägenheten. Texten citeras här: ”… Ångrar du dig och avbokar lägenheten, tillfaller det deponerade beloppet SKB för att täcka de administrativa kostnaderna i samband med uthyrningen”.

Hyresnämnden i Stockholm (hyresråd Cecilia Tallkvist) sände mig följande paragrafer i 12 kapitlet jordabalken: 12 kap. 65 §, 12 kap. 65 a § samt Förordning (1973:313) om taxa för yrkesmässig bostadsförmedling:

 

”1 § Sådan ersättning av hyressökande för förmedling av bostadslägenhet för annat ändamål än fritidsändamål som enligt 12 kap. 65 a § jordabalken får tas ut vid yrkesmässig bostadsförmedling får uppgå till, inklusive mervärdesskatt, högst 3000 kronor för en omöblerad eller möblerad lägenhet i ett en- eller flerfamiljshus och 1000 kr för ett möblerat eller omöblerat rum.

Ersättning får tas ut endast om förmedlingen leder till att det träffas ett hyresavtal.

F (2003:457)”

 

Sammanfattning:

SKB är en ekonomisk förening för medlemmar som hyr lägenhet och som står i kö att få lägenhet som ägs av föreningen (den juridiska personen). Generell yrkesmässig bostadsförmedling på den öppna marknaden är inte en del av föreningens verksamhet.

Enbart medlemmar kan hyra en lägenhet och varje medlem har betalat minimum 2500 kr, enligt gällande regel, i medlems- och startspar till SKB.

(Jag tillägger här att motion 1, år 2014 är inte genomförbar oavsett styrelsens förslag till utredning.)

 

Yrkande

Jag yrkar

 

Att fullmäktige beslutar att inga extra avgifter ska drabba medlemmar som har med visning och uthyrning av lägenheter oavsett om det är nybyggda lägenheter eller gamla lägenheter.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Gemensamt utlåtande från styrelsen i motionerna 28 och 29

SKB har till ändamål att bedriva byggnadsverksamhet för att i första hand upplåta bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt för permanent boende åt föreningens medlemmar. Rätten att frånträda ett avtal (ångerrätt) enligt 2 kap lagen om distansavtal utanför affärslokaler gäller inte för avtal som avser uthyrning för varaktigt boende (2 kap 1 § 2 st p 1). SKB:s verksamhet är inte en sådan förmedling av bostadslägenheter (12 kap 65 a § jordabalken) som motionären talar om i motion 29.

 

Det belopp, 3 000 kronor, som medlem betalar till SKB i anslutning till kontraktstecknande är inte sådan ersättning som avses i 12 kap 65 § jordabalken.

 

Medlem som hyr lägenhet ska till SKB betala den för lägenheten fastställda upplåtelseinsatsen. Medlemmens betalning av ovannämnda belopp, 3 000 kronor, betecknat deposition, är till sin natur att jämställa med en delbetalning av den för lägenheten fastställda upplåtelseinsatsen.

 

Om medlem säger upp avtalet (avbokar lägenheten) får SKB enligt föreningens stadgar kvitta fordran som föreningen har på medlemmen mot de medel som medlemmen har innestående hos föreningen (föreningens stadgar § 13).

 

Föreningens fordran avser det merarbete som föreningen åsamkats på grund av medlemmens uppsägning.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  avslå motion 28.

 

att                  anse första att-satsen besvarad i motion 29.

 

att                  avslå att-satserna två och tre i motion 29.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motion 28,

att anse första att-satsen besvarad i motion 29 samt att avslå att-satserna två och tre i motion 29.