Motion – 2015 / 27

År: 2015
Nummer: 27
Motionsställare: Monica Odén Berggren, fullmäktigesuppleant köande

Delade hyreskontrakt – gör det tydligt och enkelt!

Vi har läst utredningen SOU 2010:90 som är förarbetet till den nya ekonomiska föreningslagen och vi citerar här: ”Det är också angeläget att regelverket utformas så att de som driver verksamheten (medlemmarna) har goda möjligheter att genom gemensamma beslut närmare utforma verksamhetens organisation; det är medlemmarna som känner verksamheten bäst och som normalt har de bästa förutsättningarna att bedöma vad som är ett lämpligt sätt att organisera verksamheten.”

 

Förslag:

Eftersom det inte finns något förbud mot att två personer delar ett hyreskontrakt så bör SKB öppna för den möjligheten för de medlemmar som önskar det. Vi lever i modern tid med delad ekonomi och delat ansvar för hem och familj. Jämställdhet och jämlikhet. Jag kan inte finna att varken lagen om Hyresrätt, Jordabalken eller den Kooperativa hyreslagen har något förbud mot att två personer delar ett hyreskontrakt. Var och en som tecknar kontrakt är givetvis 100 % ansvariga för att hyresavtalets villkor följs. Den personliga kötiden fortsätter att gälla och i övrigt samma villkor som idag gäller för medlemmar med kontrakt. Insatsen dvs. lånenivån som är SKB:s krav för att få en lägenhet i en nybyggd fastighet har de senaste åren nått så höga ekonomiska nivåer att delat ansvar för lån och kontrakt bör vara ekvivalent. Det finns långivare, banker, som begär det.

Yrkande

Jag yrkar att fullmäktige beslutar

 

att två myndiga personer, medlemmar, som bor tillsammans får rätt att dela ett hyreskontrakt i SKB.

 

att var och en har 100 % ansvar för att hyresavtalets villkor följs

 

att den personliga kötiden och övriga villkor som gäller för kontraktsinnehavare i SKB fortsätter att gälla för samtliga parter: hyresmedlemmar och hyresvärd (=SKB)

 

att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att ändra stadgarna till följd av SKB stämmans beslut

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Som motionären konstaterar finns det i och för sig inte några rättsliga hinder/förbud mot hyresupplåtelser med två eller flera hyresgäster (samhyresgäster).

 

De med samhyresgäster förenade administrativa olägenheterna medför att fastighetsägare i allmänhet undviker att teckna avtal med två eller flera hyresgäster; meddelanden, uppsägningar och andra rättshandlingar som föranleds av hyresavtalet ska tillställas eller delges två eller flera personer i stället för en.

 

För SKBs del kan systemet med samhyresgäster påverka turordningsrätten.

 

En kontraktslös sambo, make/maka har långtgående rättigheter enligt bl.a. hyreslagens bestämmelser.

 

Den kooperativa hyresrätten har inget egentligt ekonomiskt värde. Långivares eventuella önskemål/krav kan istället tillgodoses exempelvis genom ett borgensåtagande.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  avslå motionen

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.